فرهاد قابوسی

ناروایی و نارسایی اصطلاح "گفتمان" در زبان فارسی

تغییرات و اصلاحات در زبان تنها به جهت تدقیق، تکمیل و غنی ساختن زبان روا هستند. و نه بخاطر علائق "وطنی" و "زبان پرستانه". چون از آنجایی که این دو مقولۀ اخیر مفاهیمی نامعین و غیر قابل تعریف منطقی هستند، لذا نتیجۀ آنها در رویارویی با واقعیات منطقی فرهنگ اجتماعی به سبب زمینۀ علائق یاد شده آنها غیر منطقی خواهد شد.اسماعیل رضایی

غفلت واغفال

آدمی تحت تاثیر مداوم عملکرد محیطی، و برای تعادل و تطابق باروندهای توسعه و تکامل ابعاد اجتماعی انسانی از خود واکنش نشان می دهد. ناتوانی آدمی در واکنش بموقع و مقتضی، در وی نوعی خلا نگرشی و خطای عملی را موجد است که قدرت درک و درایت مطلوب را از وی می گیرد. این ویژگی اصولا آدمی را از بسیاری از ملزمات و انتظارات محیطی غافل و بسوی درک کاذب و نامطلوب از رویکردهای محیطی هدایت می کند که به اغفال آدمی در روابط و مناسبات اجتماعی روی می آورد. غفلت که عموما از نگاه سرسری و گذرا به روندهای محیطی حکایت دارد، بسترهای اغفال را تدارک می بیند که با ناآگاهی و عدم بهداشت روانی عمومی همراه شده و جامعه و انسان را در کنش و واکنش بی سرانجام رها می سازد.اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری

دیجیتال دموکراسی؟
احزاب در عصری نوین

فصل ششم - احزاب و سیاست که دیجیتالی شده است.
برگردان: محمود شوشتری

رسانه‌های اجتماعی دنیا را تغییر نمی‌دهند. امّا انسان‌ها می‌توانند در مواردی با کمک رسانه‌های اجتماعی دنیا را تغییر دهند. دیجیتالیسم در بطن خود دارای ظرفیتی است که احزاب سیاسی تاکنون از آن به‌اندازه کافی استفاده نکرده‌اند. احزاب سیاسی به کمک این ظرفیت می‌توانند پیوند خود با شهروندان را تقویت کنند. همزمان در بین احزاب سیاسی انتظاراتی متناقض و غیرواقعی از آن چه که می‌توان از رسانه‌های اجتماعی بدست آورد، وجود دارد.
احزاب سیاسی باید بتوانند سیاستی را بر اساس ارزش‌ها و منافع متضاد و خطوط چالش‌هایی که وجه مشخصه جامعه دانش محورِ فردیت یافته امروز باشد، تدوین و توسعه دهند. مردم فقط بخاطر اشکال سازمانی و شیوه سیاست‌ورزی از احزاب روی‌گردان نمی‌شوند، بلکه شاید به این دلیل که مضمون سیاست‌های احزاب را چندان مهم و در رابطه مستقیم با زندگی‌اشان نمی‌بینند.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

دروغگوئی در جامعه شناسی، دروغگوئی در قرآن و شیعه گری


دروغ نقض حقیقت است وارنه جلوه دادن برای فریب و برای ایجاد پریشانی روانی و مانیپولاسیون است. دروغ ضد اخلاق است و اخلاق اتیک در راستای سلامت و همزیستی انسان است. اخلاق به همریستی و پیوند میان انسانها کمک میرساند حال آنکه دروغ اساس زندگی مشترک انسانی و همدلی آدمی را منهدم میسازد. اخلاق اجتماعی و حقوق متکی بر حقوق بشر دروغ را امری منفی و خطرناک تلقی نموده و از سیاسیون و حاکمان و مدیران و مسئولان می طلبد تا تابع قانونی باشند که حقیقت خواه است.ف. آگاه

ملاحظاتی در محتوا و عملکرد نئولیبرالیسم

ضعفی که در توصیف بسیاری از نئولیبرالیسم می بینیم، اصولأ متوجه دهنیت مفرط و لاابالیگری منطقی سازندگان آن، ساختار ناهمگن آن و روال غیر منطقی وصف کنندگان آنست. کمااینکه اصل مفهوم لیبرالیسم از حد تصورات ذهنی ِ ایده آل فراتر نرفته و متکی بر زمینۀ تجربی ـ مادی یا منطقی نبوده است. یعنی مقوله های لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اساسأ مقولاتی منطقی متکی بر مراجعی طبیعی و مادی نبوده، بلکه برای توجیه مقاصد دیگری غیر از آزادی ممکن انسان ها و آزادی داد و ستد طرح شده اند. لذا در خلاء امکان تعریف منطقی برای آنها هیچ توصیف منطقی از آنها ممکن نیست. از اینرو هر توصیفی از این مقولات از حد تعبیرات و توصیفات سیاسی متداول نمی تواند فراتر برود.bagher_momeni.jpg
باقر مومنی

روند پیدایش «الله» در قرآن

چنانکه معلوم است دین اسلام از بت‌پرستی و شرک حاکم بر عربستان و همچنین از دین‌های دیگر با نام خدای برتر و یکتائی ‌به‌ نام «الله» متمایز میشود. اما آنچه باید به آن توجه داشت این است که این نام تا چند سال پس از بعثت و گسترش دعوت محمد پیامبر اسلام به یکتا پرستی هنوز شناخته شده نیست و رد پائی در قرآن ندارد، و تازه هنگامی هم که «رب» یا خدایگان محمد با نام معینی مشخص میشود این نام «الله» نیست بلکه در مرحله اول «رحمان» نامیده میشود. در حقیقت چنانکه در تاریخ، و همچنین در قرآن ثبت شده محمد آوازة پیامبری خویش را با اسم «رب» یا خدایگانی آغاز میکند که آفرینندة جهان و انسان، و آموزگار و راهنمای بزرگواراولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری

دیجیتال دموکراسی؟
احزاب در عصری نوین

فصل پنجم: سیاستمداران، اعضای احزاب و رأی دهندگان در رسانه‌های اجتماعی
برگردان: محمود شوشتری

رآیند مبارزات انتخاباتی بسوی هرچه بیشتر حرفه‌ای شدن است. این ویژگی در انتخابات پارلمانی گذشته خود را به عیان نشان داد. اکنون رویکرد حرفه‌ای به مبارزات انتخاباتی وجه مشترک کلیه احزاب سوئدی است. این تحول محدود به سوئد نیست. کانال‌های ارتباط گیری نوین بعنوان بخش جدایی‌ناپذیری از استراتژی مبارزات انتخاباتی حرفه‌ای احزابِ بیشتر کشورهای اروپایی تبدیل شده‌اند. همگرایی ابزارهای مبارزات انتخاباتی قدیم و پلاتفرم‌های ارتباط گیری جدید بعنوان محور و ستون فقرات مهم شیوه‌های مبارزات انتخاباتی تعریف شده اند.
manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۴)

نگاهی به وضعیت کنونی آشکار می‌سازد که هر پاره‌ای از جمهوری بوسنی – هرزگوین دارای چشم‌انداز ویژه خویش از آینده است. مسلمانان بوسنی خواستار تبدیل این کشور به دولتی تمرکزگرایند تا بتوانند خواست‌های خود را به دیگر پاره‌های قومی تحمیل کنند. کروات‌ها خواهان پذیرش این گروه قومی به‌مثابه سومین قوم برابرحقوق با بوسنی‌ها و صرب‌ها هستند و «جمهوری سرپسکا» حتی خواهان جدائی و تبدیل شدن به دولتی مستقل است. به‌همین دلیل نیز دولت بوسنی - هرزگوین دارای ساختار سیاسی شکننده‌ای است و با بیرون رفتن نیروهای نظامی وابسته به اتحادیه اروپا شاید جنگ داخلی در این کشور دوباره آغاز شود.فرهاد قابوسی

ملاحظاتی در کیفیت تحقیقاتات فرهنگی و خصوصأ شرقشناسی و اسلامشناسی در غرب

به سبب عدم اطلاع از ساختار داخلی و تکامل واقعی علوم دقیقه و تصورات ایده آل در مورد مکانیسم علوم، خصوصأ میان ایرانیان تحصیلکرده این تصور متداول است که علوم متکی بر قواعد منطقی هستند. لذا بسیاری از ایرانیان متخصص در مباحث دیگر نظیر تاریخ و جامعه شناسی به تبع آموخته هایشان در غرب جهت توجیه نظرات خود نیز که شده، گاه و بیگاه گریزی هم به صحرای کربلای علوم دقیقه می زنند و مثلأ نظیر آقای کاتوزیان متوسل به نیوتن می شوند و یا نظیر بسیاری دیگر بابت مسائل سیاسی و اجتماعی دست بدامان کانت و دکارت می شوند.اسماعیل رضایی

دنیای مجازی، انسان حقیقی

انسان موجودی خالق و مخلوق است. آفریننده و خلاق و مبدع بسیاری از راهکارها و ابزار هایی است که زیست متعامل اجتماعی وی را تسهیل می کند و ازطرفی می توان گفت مخلوق رویکردی های محیطی می باشد که همواره وی را تحت تاثیر و عملکرد خویش به عکس العمل و کنش و واکنشی وا می دارد که بتواند ایده آل ها و آرمان های خویش را محقق سازد. از زمانی که انسان ها با اتکای به داشته ها و یافته های خویش به برتری خواهی و رجحان طلبی روی آوردند؛ اصطکاک و تقابل و تضادهای اجتماعی را موجد شده که اتصال و پیوندهای درون اجتماعی را بسوی فواصل و رذایل انسانی هدایت کردند. و اما آفرینش و خلق و اختراع انسانی در تداوم تحول و تکامل جامعه و انسان اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و انسانی را برقرار ساخت که با رشد درون زای خویش درک و نیاز انسانی را فزونی بخشید.manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۳)

هر چند در بلژیک سه خُرده ملیت زندگی می‌کنند، اما سیستم سیاسی این کشور توسط دو خُرده‌ ملیت، والون و فلاندر تعیین می‌شود که از نقطه نظر تراکم جمعیت و توان اقتصادی گروه‌های ملیتی برتر هستند. همین اختلاف بین خواست‌های این دو گروه قومی از یک‌سو مدام سبب افزایش تنش‌های زبانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بلژیک می‌شود و از سوی دیگر نیروهائی که می‌خواهند منافع ملی را فراسوی منافع قومی قرار دهند، نمی‌توانند در میان مردم از پایگاه اجتماعی و سیاسی نیرومند و پایداری برخوردار گردند.