zanan-khiabani.jpg
مرضیه دانش

در اطاق های فلزی و زیر پوست این شهر شلوغ

بی شک یکی از مهمترین معضل های اجتماعی در ایران امروزی، فساد، فحشاء و اعتیاد است. ابعاد فساد در ایران به خاطر گسترش فقر، بیکاری، نبود چشم اندازی روشن و سرخوردگی ناشی از آن به حدی است که، دست اندرکاران امور و مسئولین حکومتی نه تنها قادر به ارائۀ آماری دقیق، از بیکاران، معتادان، تن فروشان و غیر نیستند بلکه نا توان از ارائۀ طرح و راه حلی مناسب برای از بین بردن این معضلات اجتماعی هستند. آنان با استناد به قوانین عقب مانده شرعی خویش، به ایجاد و گسترش تبعیض جنسی دست زده و شهروندان را به شهروند درجۀ یک و دو تقسیم کرده اند که این امر نقش مهی در باز تولید فساد درجامعه دارد.تریبونی برای زنان چپ

روز جهانی کارگر روز همه‌ زحمتکشان ایران
روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری

ایران خشمگین است، خسته از ستم، معترض به بی عدالتی و نبود آزادی، اعتراض انباشته‌ی چهل ساله، مدتهاست به خیابان کشیده شده وجسورانه به پیش می‌رود. امسال اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به نام مردمی که در خیابان‌های ایران به مبارزه برخاسته‌اند گرامی می‌داریم : کارگران، کشاورزان، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، مالباختگان، دستفروشان، معترضین قومی، نژادی، دینی، فعالین محیط زیست، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و دگراندیشان، فعالین جنبش دادخواهی و.... تمامی آنانی که سیستم طبقاتی – مردسالار اسلامی جانشان را به لب رسانده و به خیابان ها کشانیده شده‌اند.رضا شکیبا

قلبِ نامرئیِ حجاب

فهم ریشه های پنهان حجاب اجباری در ایران ( حداقل برای من) با خواندن کتاب «قلب نامرئی» اثرِ خانم نانسی فولبر راحت شد. خانم فولبر اعتقاد دارد که در بدن اقتصاد سرمایه داری یک قلب نامرئی وجود دارد که با کار 24 ساعته و بی مُزدِ زنان در زیر سقف خانه به تپش در می آید! خانم فولبر ادامه می دهد که علم اقتصاد هرچند ارزش اقتصادی این قلب نامریی را نادیده گرفته اما واقعیت این است که بدون تپش این قلب نامرئی- تعادل سودآوریِ سرمایه داری به هم می خورد.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

هشت زن


این نام نامه، یاد آورِنام هشت زن از قربانیان اهل قلم و آزادی اندیشه و بیان است.

ازعصماء، دختر مروان به عنوان شاعرنام برده شده است. برخی ازمورخان کارهای او را هجو و توهین به پیامبراسلام ارزیابی کرده اند. عصماء از قبیله ای در زمرۀ قبایل مخالف محمد بود. " این زن با استعدادی که در سرودن شعر داشت، دراشعار خود اسلام و محمد را مورد هجو، سرزنش و نقد قرار می داد. اشعار عصماء بزودی در سراسر مدینه ورد زبان ها شد و خشم محمد و پیروانش را بر ضد عصماء بر انگیخت.