Monireh-Baradaran1.jpg
منیره برادران

جایگاه حرکت‌های "مادران دادخواه" در جنبش زنان:

تجربه "مادران خاوران" و مقایسه آن با "مادران مایو" آرژانتین و "مادران شنبه" استانبول

چرا زنان پیشگام امر دادخواهی شدند؟ آیا این امری زنانه است؟
در سه موردی که برشمردم و نیز در تمام حرکتهای دادخواهانه، زنان و به ویژه مادران بنیانگذار و موتور آن بوده‌اند. اين زنان هزاران كيلومتر دور از هم زندگي مي كنند و شايد هيچوقت همديگر را ملاقات نكرده باشند ولی چه بسا که از حرکت همدیگر آگاه بوده و تاثیر پذیرفته باشند. جنبه‌های مختلفی آنها را بهم پیوند می‌دهند که تنها به سرگذشت فرزندان و همسرانشان محدود نمی‌ماند. آنها حرکت مشابهی را پیش می‌برند.