ijadi12.jpg
جلال ایجادی

نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته

رفتار انسان تنها متاثر از عقل و تجربه نیست، بلکه عوامل ایدئولوژیکی و دینی مانند سیاست مذهبی و احساس و تبلیغ و هیجان و سمبول گرایی و آرمانگرایی و خشونتگرایی و خرافات کف بینان و شفادهندگان و ساحران و فال گیران و آیت الله ها و امامان سرقبر و افسانه سازی نواندیشان یا اصلاحگران دینی نیز بر رفتار انسانی تاثیر گذار هستند.bijan-baran.jpg
بیژن باران

واقعیت، حقیقت در تاریخ و علم

واقعیت و حقیقت در تاریخ و علم گاهی تابع دوره یک تمدن اند. در یک دوره زمین پخت مرکز عالم بود؛ در دوره بعد زمین کروی از 8 سیاره بدور خورشید در کهکشان راه شیری با 100 میلیارد ستاره در کیهان با 1 تریلیون کهکشان است. واقعیت یعنی جهان یا وضع شئی آنطور که وجود دارد، در تقابل با ایده آل یا تصویر ذهنی آن است. نمونه: ادراک روز مطلق، عینی، موجود است؛ نه ایده آل آفتابی، خنک، در یک پیک نیک. واقعیت ادراکی است؛ مانند افتادن سیب از درخت- بنا به نیوتن دال بر گرانش زمین.یونس پارسا بناب

پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره
اوضاع جهان ( بخش پنجم )

ناکامی های نظام جهانی سرمایه بویژه راس آن آمریکا چه در حیطه رویاروئی با امواج خروشان بیداری و رهائی خلق های جهان بویژه در کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی ، از یک سو و چه در حیطه بروز و رشد تضاد ها و تلاقی ها در درون خود نظام از سوی دیگر نشان می دهند که جهان پراز تلاطم کنونی در آستانه یک تحویل و تحول قابل تامل قرار گرفته است . در این راستا نباید به فراز کشورهای مقتدر نوظهور اعضای درون بریکس ، گروه شانگهای و گروه یورو – آسیا و... که موقعیت تک محوری ( تک قطبی ) و هژمونیکی آمریکا را به زیر سئوال کشیده اند ، کم بها داد .ف. آزاد

سرمایه داری، فاشیسم، دموکراسی نئولیبرال، مافیا و ترامپ

(به سیمور هرش به افتخار هشتاد سالگی اش)

تحقیق کیفیت ساختار برکشیده شدن ترامپ در سرمایه داری نئولیبرال آمریکا بوسیله سازمانهای مرتجع آمریکای شمالی، زمینه فاشیستی و مافیائی ساختار نئولیبرالیستی دموکراسی آمریکای شمالی را روشن می کند. کمااینکه روال عملکرد سبعانه نئولیبرالیسم به یکباره از آسمان نازل نشده بلکه به تدریج در متن سرمایه داری آمریکای شمالی تکوین یافته است. به سخن دیگر همچنانکه فاشیسم بر آمده از سرمایه داری است، نئولیبرالیسم و مافیا که سرمایه و قدرت را مقدم بر انسانیت و اخلاق می دانند نیز محصول سرمایه داری بوده اند.marx.jpg
سرگیو پِرِز

شناخت و نقد
مارکس و نقد خرد در مدرنیته (بخش اول)

برگردان : م . ت . برومند

بهترین روش بررسی کردن مقوله خرد نزد مارکس، نگریستن کنش آن در چهارچوب روند تولید شناخت است. مارکس در این زمینه قصد طرح ریزی یک دکترین فلسفی را نداشته، بلکه به نقد اقتصاد سیاسی پرداخته است، به طوری که برای درک این مقوله خرد بجاست به تحلیل کردن خود اثرهایی پرداخت که او تئوری اش را در آن ها طرح ریزی و پیشنهاد کرده استامید همائی

فلسفه، رهائی، تسلّی

آیا فلسفه میتواند جهان را از مخمصه ای که در آن قراردارد نجات دهد و رهائی بخشد؟
تا امروز پاسخ این سئوال منفی است. فیلسوفانی که قرار بود به قول مارکس جهان را تغییر دهند پدیدار نشدند و جهان صحنهٔ جنگ و آدمکشی باقی ماند.ف. آزاد

گلوبالیزاسیون تاریخ

مقصود این نوشته تحلیل ساختار منطقی جوانب گلوبالیزاسیون است. تا فهم منطقی وضعیت سیاسی معاصر میسر شود و خواننده در دام تفسیرهای ساده اندیشانه ایدئولوژیک دست راستی و نژادپرستانه خصوصا متداول در غرب و میان شرقیان بنده و تسلیم غرب نیفتد. از آنجایی که اشکالات ساختاری اساس منطقی یک سیستم همواره منجر به ایجاد تناقضات یا «کاتاستروف» سیستم، و در تعبیر اجتماعی اش منجر به فجایع اجتماعی می شوند، مادام که اشکالات اساسی سیستم تصحیح نشود و ساختار متعادلی نیابد، تناقضات و فجایع آن سیستم ادامه خواهند یافت.