نیکولا ترتولیان

مفهوم ایدئولوژی در «هستی شناسی»

برگردان: م. ت. برومند

کشمکش اجتماعی زمینه گزینش ایدئولوژی ای است که نقش آن بسیجیدن نیروهای یک گروه اجتماعی برای تأیید کردن برتری یا تحمیل کردن دیدگاه آن است. این مفهوم به نادرست علیه تئوری های فیلسوفان بکار برده شده که برخی از آن ها حتا مدعی مارکسسیسم اند. برخلاف انگاشتن ایدئولوژی تنها به عنوان آگاهی نادرستی که تحریف واقعیت است، آنگونه که در نزد آدورنو رایج است، هم چنین برخلاف فرو کاستن آن به بیان منافع طبقه فرمانروا، لوکاچ هوادار مفهوم جهانشمول ایدئولوژی است.اسماعیل رضایی

محروم ومحکوم

(در گرامیداشت هشت مارس)

یکی از موانع اساسی و اصلی جامعه های انسانی در برخورد با حقوق اساسی و حیاتی زنان، غلبه برخی از نمودهای فرهنگی با بار سنت و عادت است که به صورت نهادین و تابوگونه روند مبارزۀ زنان را با چالش رو برو ساخته است. عادات و سننی که به باور غالب بویژه در جوامع عقب مانده در آمده؛ که حربه های مبارزاتی زنان را با موانع و ناکامی مواجه می سازد. با تکیه براین باورهای عادت گونه و سنتی است که در بسیاری از جوامع، روابط و گزینش های زنان حتی روابط خانوادگی در جامعه با اجازۀ مرد ممکن می گردد.فرهاد قابوسی

عوامانگی جایزۀ اسکار

اسکار یک جایزه هالیوودی است و هالیوود نماد فرهنگی عامیانه و محافظه کار است. فرهنگ و تاریخ آمریکای شمالی ساخته و پرداخته سینمای هالیوودی است. در حالیکه به عکس سینما می بایست انعکاس فرهنگ و واقعیات اجتماعی باشد. همچنانکه فلاسفه متاخر نظیر هانری برگسون و برتراند راسل فیلم سینمایی را با رویا مقایسه کرده اند که در آن روال عادی زمان و مکان دگرگون می شود، لذا از آنجایی که رویا نمادی از واقعیت و حداکثر دگرگونی واقعیت عمومی است، فیلم سینمایی نیز می بایستی دستکم انعکاسی از واقعیت عمومی باشد.khosrou-naghed.jpg

معرفی دو کتاب تازه

از خسرو ناقد

کتاب «رویاهای شرقی - غربی» با عنوان فرعی «از رویاهای گیل‌گَمِش تا کابوس‌های نیچه» نوشته خسرو ناقد، از سوی انتشارات فرهنگ معاصر راهی بازار نشر شد.
«در جست‌وجوی معنای زندگی» عنوان جدیدترین کتاب دیگر خسرو ناقد است که در حوزه علوم انسانی است که به تازگی منتشر شده است.