اسماعیل رضایی

فاشیسم

فاشیسم محصول مقطعی از تحولات نظام سلطه سرمایه است که جامعه با شاخصه گسست تاریخی و تحولی و تکاملی همراه می باشد.بدین مفهوم که جامعه های انسانی وارد فاز نوینی از روابط و مناسبات تولیدی گردیده که نیازمند دگرگونی سازه ای برای پاسخگویی به نیازها و الزامات جامعه وانسان است. اما مقاومت سلطه گران سرمایه و مهیا بودن بسترهای یک تهاجم گسترده با اتکا بر ابزار و امکان توسعه و تکامل، فاشیسم را از قوه به فعل درآورد.بارزیت دستاوردهای تکاملی وفزونی انتظارات و نیازهای اجتماعی انسانی وهمچنین مقاومت سازه های مسلط در برابر نوخواهی و بهجویی حیات اجتماعی،با سلطه نمودهای غیرشفاف و ناگویای روابط و مناسبات اجتماعی انسانی، امکان بیان کاذب و دروغین عوامل انحراف و انحطاط اجتماعی را برای فریب و بسیج توده ها فراهم نمود.bijan-baran.jpg
بیژن باران

آیا تاریخ علم است؟

برای پاسخ باید علم و تاریخ تعریف شوند. تاریخ روند حوادث فردی و اجتماعی در زمان و جایی ویژه، مانند طبیعت واقعیتی محتمل مستقل از راوی است. شناخت این روند با اسناد جدیدتر دقیقتر و به روز می شود. علم هم به روز کردن آثار گذشته است. لذا در هر مقطع زمانی، تاریخ غلطهایی از گذشته در خود دارد؛ ولی علم بسوی آینده خود را پالایش کرده؛ به روز است. هر 2 پرسش هایی دارند که موج بعدی عالمان به پاسخ آنها می کوشند. تاریخ به بیان کیفی مکانیک کوانتوم با عدم قطعیت قرابت داشته؛ تا اصول دقیق مکانیک و شیمی. قوانین تاریخ شناخته نشده اند. شاید مدلسازی رایانه ای تاریخ در آینده بکار رود. عدم شناخت قوانین تاریخ مانند شناخت صفر فعلی از ماده و انرژی تاریک است.محسن آذر

سوشیانت را بشناسیم

در واقع زرتشت خود را یک سوشیانت یعنی سود رسان مقدس می داند در کنار اینکه یک پیامبر و یک مانترن است یعنی بیانش طوری است که اندیشه ها را متحول و بیدار می کند. و می فرماید: من انسانی هستم که برای بیداری و سود رسانی به میان انسانها آمده ام و اشاره می کند که بعد از من هم سوشیانتهایی خواهند آمد که سودشان به تمام هستی می رسد. به عبارتی هر کدام از ما یک سوشیانت کوچکی هستیم که اگر معنویت را در خود پرورش دهیم و اندیشه فرزندان خود را بیدار کنیم، در خانه و محل زندگی خود یک سوشیانت کوچک می شویم.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه

بررسی تاریخی و هرمنوتیک اسناد و متون دینی با این هدف است که نوشتارها را در موقعیت دقیق تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دهد تا درک و تفسیر پیام تئولوژیک آسان گردد. روشن است که این بررسی تاریخی و ابژکتیو اختلاف برانگیز است زیرا دینداران به اعتراض پرداخته و این بررسی را «تعرض به مقدسات» خود تلقی می کنند. کار پژوهشی باید این اختلاف و بحران را نادیده بیانگارد زیرا مصالح علمی و آزادی وجدان می طلبد تا برای کشف حقیقت بررسی ادامه یابد. افزون بر آن، بررسی علمی جامعه شناسانه و هرمنوتیک قرآن یا هر متن دینی، دارای یک قدرت آموزشی و تربیتی برجسته می باشد. جامعه همیشه در افسونگری عقاید و رازهای سنگین و باورهای دینی، تمایل به سکون دارد و یا خود را ازخردگرایی دور می کند و دین همیشه خود را آسمانی و مقدس جلوه می دهد تا بر اذهان جامعه غلبه داشته باشد.bijan-baran.jpg
بیژن باران

علم چیست؟

علم در طبیعت از رخدادهای اجسام، مایعات، گازها و تاریخ در جامعه از ذهن، کردار، فهم انسان بحث می کنند. علم از غور، خلاقیت، تخیل، جدل فلسفی، تخصص، سنت فرهنگی، شبکه های علمی، نهادهای مشوق بیرون آید. علم عمل انسان در کشف طبیعت بوده؛ ریشه در جامعه با بخشی مرفه داشته که با معیارهای معقول عمل، نظریه، نتایج آن را بکار می برد. پراتیک علمی 3 نوع است: مشاهده یعنی "چه رخ داد"، توضیح یعنی "چرا رخ داد"، فنی یعنی کاربرد "آنچه برای انسان مفید است".اسماعیل رضایی

روشنفکر

درک و شناخت دردها و رنج های انسانی و اقدام و عملی برای انتقال یافته ها و شناخته ها به دیگران درراستای تعمیم و تعمیق درک و فهم عمومی از خبط و خبث حاکمان و متولیان اداره امور اجتماعی و بسیج اندیشه و عمل برای رفع و دفع نارسایی ها و تعدیات موجود در فعل و انفعالات اجتماعی انسانی، مفهوم روشنفکری را درخود دارد. پس روشنفکر تبلور آگاهی ومسئولیت پذیری در قبال جامعه و انسان است.چرا که انسان آگاه و دانا اسرار درونی برای تشویش و تخریب ذهن و جسم آدمی نداشته و باطن و ظاهرش برای بهره گیری از مواهب و اصالت انسانی در راستای شکوفایی استعدادها و محیط پرتفاهم خواهد بود.ولی اگر این آگاهی و شناخت در راستای کشف حقایق و تاثیر آن در روند حیات جمع و جامعه سوق نیابد؛ از رسالت و تعهد روشنفکرانه تهی خواهد بود.