فرهاد قابوسی

ملاحظاتی در تاریخ و فرهنگ ایران

(بخش دو: تقلیب سیاسی تاریخ و فرهنگ ایرانی)

آغاز تاریخ قدیم ایران متاسفانه نه تنها بواسطه تمرکز گرایی و آریا زدگی سیاست حاکم دوره پهلوی سانسور و با حذف دوران های لولوبی، ماننائی، کوتی و خصوصا عیلامی وسیله باصطلاح محققین ایرانی به دوران "دوهزار و پانصد ساله" منحصر گشته و با هخامنشیان شروع شد. بلکه بدلیل آریازدگی اروپائی محققین خارجی نیز بر اساس "تفضل آریائی" و با پیشفرض های "آریائی و هندواروپائی" به تاریخ ایران نگریستند. دلیل رواج این بینش عقیدتی و سیاسی در میان باصطلاح مورخین ایرانی و خارجی سابق این بود که بر اساس این نگرش پارسها و هخامنشیان بعنوان مکلمین به زبانی "هندواروپائی" اولین تشکیل دهنده دولت جهانی معرفی می شدند. تا فضل زبان و فرهنگی "هندواروپائی" بعنوان اولین فرهنگ جهانی به این وسیله مسلم شود.