تازه های فرهنگی
محمود کویر
تلاش های فرهنگی ايرانيان در انگلستان
(۱) (۲) ( ۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳)
  • ایرانیان فرهنگ دوست و دانشمندان و هنرورزان ایرانی در انگلستان تلاش های بسیار دارند. کوشش های فرهنگی برای شناخت فرهنگ ایران به وسیله ی نهادهای فرهنگی و علمی انگلستان نیز بسیار است.
  • خواهم کوشید تا با استفاده از منابع خبری و یاری دوستان گزیده ای از آن ها را در اختیار شما بگذارم. شاید که کارنامه ی این کوشش ها فراهم آید.