chidan.jpg
شیدان وثیق

آن چیست که لائیسیته نامند؟
سه اصل تعریف‌گر و تفکیک‌ناپذیر لائیسیته

لائیسیته تنها به موضوع آزادی وجدان و عقیده، برابری دین‌باوران و دین‌ناباوران در برابر قانون و به مناسبات بین دولت و بخش عمومی از یک‌سو و دین و نهادهای دینی از سوی دیگر می‌پردازد. با حرکت از این توضیح، اموری چون «دموکراسی»، »جمهوری»، «برابری زن و مرد» و غیره موضوعِ لائیسیته قرار نمی‌گیرند. اما پیش‌شرط‌های لائیسیته وجود آزادی، دموکراسی و قانون‌مداری است. بدون این‌ها، برآمدنِ لائیسیته ممکن نیست.خدامراد فولادی

نمادها و نمودهای ریاضی- فلسفی ِ زمان‌مکان

زمان در پیوند ِ ناگسستنی با مکان است. به این معنا که زمان بدون ِ محمل ِ مکانی و مکان بدون ِ سنجه ی حرکت مند و حرکت شمار ِ زمانی هم به لحاظ ِ مادی و عینی ناممکن و هم به دلیل ِ علمی و تجربی غیر ِ قابل ِ تصوراند، به طوری که می توان زمان و مکان را وحدتی همبسته با نام ِ زمانمکان نامید. زمانمکان از این رو، واقعییت ِ وجودی، عینی، مستقل از ذهن ِ ماده ی در حرکت است که در اشکال ِ تعین مند ِ طبیعت یعنی میلیون ها جهان، میلیاردها کهکشان، میلیاردهامیلیارد منظومه،ستاره ، سیاره و سیارک ِ غیر ِ قابل یا قابل ِ سکونت هستی ِ بالفعل یا بالقوه ی بی آغاز و پایان دارد.new/marx-jenny1.jpg
مری گابریل

عشق و سرمایه - بخش نخست

ترجمه: ن. نوری زاده

بر ما معلوم نیست که این دو جوان عاشق چه زمانی و چگونه به یکدیگر ابراز عشق کردند. آیا این عشق در آن تابسان رخ داد که مارکس تصمیم گرفته بود شهر تریر را به قصد بن (Bonn) ترک کند تا وارد دانشگاه شود؟ بر ما معلوم نیت اما آنچه که بوضوح معلوم بود آن است که جنی ون وستفالن در سال 1836 در نهان پذیرفت که با کارل مارکس ازدواج کند.bijan-baran.jpg
بیژن باران

بیرونی- دانشمند تراز جهانی

بیرونی دانشمند پرکاری بود. آثارش در ریاضی، نجوم، جغرافیا، فیزیک، مکانیک، طبیعی، گیاه‏ شناسی، طب، ادبیات، تاریخ، دین، فلسفه اند. برخی آثارش بقرار زیرند: "التنجیم" در ریاضیات و نجوم، بیرونی نظرات زمین مرکزی ارسطو و بطلمیوس را نپذیرفت. التفهیم لاوایل صناعة التنجیم به فارسی چند قرن کتاب درسی ریاضیات، نجوم، تقویم در ۱۱ بخش بود: مثلثات کروی، شعاع زمین، خورشید، ماه، سیارات. او نوشت: "کهکشان راه شیری مجموعه تکه های بیشمار از جنس/ گاز ستارگان آشفته است."new/hannah-Arendt.jpg
اَلیوشا والد لاسووسکی

هانا آرنت : «انسان ِ مدرن چون غولی نا بیناست »

ترجمه ی علی شبان

سیاسی، با صراحت و ظرافتِ کم نظیری به بیند و بیان کند، اعجاب برانگیزست. و بدین گونه می‌شود آن‌ها را بر شمرد : افشاگری در خصوصِ توتالیتاریسم(خودگامگی) و تهدید تند رو ها در شکل های گونا گونش؛ واکنش در موردِ فرهنگ و آموزش وُ پرورش؛ فراکاوی ِ افرادی که در دنیای جهانی شده ی مصرف، بی‌ریشه وُ گیج وُ گنگ مانده اند؛ قدرت مدارانی که تکنولوژی و دانش را در انحصار خود گرفته‌اند و جهش انسان به سوی فراموش کردن اخلاق و هر نوع دلواپسی های سیاسی. در یک کلام، آثار این خواننده ی سنت اُگُوستن که او تز دکترای خود را به او اختصاص داده و مفهوم عشق را بر آن برگزیده بود، همواره میتوانند برای درک ِ هر چه بهتر جهان ِ کنونی، به ما یاری رسانند. و نیز آنجا که این پند ِ ماندنی را به ما میدهد : « انسان هائی که نمی اندیشند، مثل کسانی هستند که خوابگَردی میکنند.»خدامراد فولادی

آیا پراتیک ِ تاریخی تئوری های مارکسیستی را رد می کند؟

متفکران و تحلیلگران و فلسفه دانان ِ مدافع ِ نظام ِ بورژوایی مدعی اند که روند ِ رویدادهای تاریخی نادرستی ِ تئوری های مارکسیستی مبنی بر حتمیت ِ زوال ِنظام ِسرمایه داری وبرآمد ِ ناگزیر ِ سوسیالیسم وکمونیسم راثابت نموده واین تئوری ها دیگر ارزش و اعتبار ِکارکردی وتاثیرگذاربرجنبش های اجتماعی و سیاسی را از دست داده اند. به بیان ِ دیگر، آنان معتقدند که پراتیک ِ اجتماعی- سیاسی ِ جامعه های انسانی با تئوری های مارکسیستی همخوانی و همسویی ندارد و خلاف آمد ِ این تئوری هارا نشان می دهد و از این رو، این نظریه ها تاثیر ِ اثباتی و عملگرایانه برفرایند ِدگرگون سازی ِجهان ومناسبات ِ انسان ها ندارند. دراین جا ودر پاسخ به این استدلال ، سوآلی که مطرح می شود این است: آیا آنگونه که این متفکران و تحلیلگران ادعا می کنند تئوری های ماتریالیسم ِ دیالکتیک و تاریخی توانایی ِ پیش بینی ِ آینده پدیده های مادی و جامعه ی انسانی را ندارند؟