یونس پارسا بناب

اوضاع رو به رشد جهان:
رسوائی " آژانس امنیت ملی " آمریکا

افشاگری ها و برملا ساختن جاسوسی های فراگیر " آژانس امنیت ملی " ( A.S.N ) آمریکا توسط ویسل بلوورها ( جارچی ها = سوت کشان ) نه تنها منجر به اعتراضات و تظاهرات وسیع توده ای در سراسر جهان – از پاکستان ، افغانستان و... گرفته تا شهرهای اروپا و خود آمریکا ) علیه دولت اوباما گشته بلکه باعث شده که تعداد قابل توجهی از شرکا و متحدین و رقبای نوظهور راس نظام نیز علیه این جاسوسی ها زبان به شکایت گشوده و حتی اظهار انزجار و تنفر کنند .Ebrahim-Harandi.jpg
ابراهیم هرندی

ســـــتيزِ کهـنه و نـو

بخش دوم: اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم؟

دسترسی ملاها و دولت های بيگانه به دربار و دشمنی آنان با انديشه های مدرن، نه تنها بازتابی بسیار زیانمند برشیوه رویارویی ایرانیان با اندیشه های مدرن داشت ، بلکه به همدستی درباریان و ملاها و دولت های بيگانه با روشنفکران و پیشگامان و پیشاهنگان اندیشه های مدرن کشیده شد. ستیزی که تا کنون دو انقلاب در پی داشته است. این ستیزِ فرصت سوز، سبب شد که اندیشه انتقادی که کانونی ترین ویزگی آموزش و پرورش مدرن است، هرگز در فرهنگ ايرانی شکل نگیرد.اعتبارات عمومی برای بخش خصوصی بریتانیا

سوسیالیسم وجود دارد...اما برای ثروتمندان

اون جونز - برگزدان شهباز نخعی

بنابر رای دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، حکومت می تواند مزایای اجتماعی پرداختی به مهاجران قومی «غیرفعال»، که مظنون به درپی این مزایا بودن بوده و با «توریسم اجتماعی» توصیف می شوند را قطع یا کم کند. یک بار دیگر تصویر فقیر به عنوان «سودجو» نشان داده می شود. با این حال، طبقه دیگری از مردم، چنان که نمونه بریتانیا نشان می دهد، سود بیشتری از گشاده دستی حکومتی می برندnosrat-shad.jpg
نصرت شاد

درد دل های سیاسی فیلسوف شورشی

اسلاو ژیژاک ، در جستجوی تئوری فلسفه

ژیژاک خود را گرچه یک هگل گرای سنتی میداند ، آنارشیسم را ولی نوعی سوسیالیزم لیبرال معرفی میکند . لورا کیپنیس میگفت عشق یک تصفیه حساب و یا آخرین فرم زورگویی است . این ایدئوژی زمان حال است که میگوید حتی عشق شورانگیز خطرناک است . فمنیستها حتی گاهی نزدیک شدن به کسی را نشانه خشونت میدانند . در طول تاریخ حیات گرچه طبیعت دایناسورها را از دست داد ،ولی به تشکیل دریاچه های زیرزمینی نفت در درون خود پرداخت .محمّد رضا فشاهی

رمانتیسم انقلابی یا اراده گرایی تاریخی

حقیقت این است که رمانتیسم انقلابی فرزند خلف و طبیعی زمان و مکان خود بود. او همان بود که می بایست باشد و جز آن نمی توانست. و آیا نمی توان از جامعه شناسان و سیاست بازانی که به ساختن پرونده سیاه یا سپید برای این جنبش دست زده اند سوال نمود که در "زمان" و "مکان"ی که رمانتیسم انقلابی تولد و رشد یافت، یعنی در دوزخ سوزان آمریکای لاتین و آسیا، آیا اصولاً جنبش انقلابی دیگری می توانست تولد یابد و رشد کند؟ و اگر پاسخ این سوال مثبت یا منفی است چرا؟ و چگونه؟mohammad-gharagozlou.jpg
محمد قراگوزلو

شور جنسی، گناه یا خیانت؟

نگاهی دوباره و سینمایی به قتل ناموسی!

چند روز پیش یکی از دوستانم - که هم خوش تیپ است و هم خوش چهره و در آمد خوبی هم دارد- به اتفاق زنش قراری گذاشتند تا در کارشان داوری کنم! داور! دوستم می گفت "حدس می زند زنش به او خیانت می کند و با دیگری رابطه غیر افلاطونی دارد..." زن می گفت " مدت هاست گفته ام دوست ات ندارم و طلاق می خواهم..." و مرد با عصبانیت می گفت " من که خونه و ماشین رو هم به اسم تو کردم دیگه چی می خوای؟ طرف رو که پیدا کردم هر دوتاتون رو سلاخی می کنم!Ebrahim-Harandi.jpg
ابراهیم هرندی

ســـــتيزِ کهـنه و نـو


بخش نخست: وابافی ِ رنگين کمان.

ستيزِ کهنه و نو در کشورهای پيرامونی، از زمانی آغاز شد که مردم جهان با دستاوردهای انقلاب صنعتی اروپا آشنا شدند و کاربرد آن ها را، راهگشای زندگی نوينی پنداشتند. از آن پس، همه راه ها، رسم ها، شيوه ها و روش های زندگی مدرن، در پنداره همگان، برتر و بهتر و راهگشاتر از همگونان بومی آن ها پنداشته شد. چنين است که امروز ديگر کسانی نيز که ارزش های فرهنگی غربی را نکوهش می کنند، خود با ابزارهای همان فرهنگ به جنگ آن می روند. نگاه کنيد به خيزش های اسلامی در چند دهه گذشته در جهان، از ايران گرفته تا نيجريه.داود دبیری بسطامی

نگاهی به نظرات چپ نواندیش از زبان اقای خلیق (۱)

اگر کسی اثار مارکس، انگلس و لنین را از اغاز تا انجام مطالعه کند، انگاه متوجه می شود که هم مقولات و هم احکام اصلی در نزد انها تاریخ رشد و نضج صریحی را طی کرده، امری که طبیعی است زیرا انها جوینده بوده اند و دعوی نداشتند که به انان الهام می شود و هر چه گفته اند حقایق ازلی و ابدی است. انها هرگز دعوی نداشته اند که پس از انها احدی حق ندارد در این مقولات و مفاهیم دخل و تصرف کند، انها را حذف نماید، یا غنی سازد. انان بزرگترین دقت های علمی را در تحقیق و بررسی بکار می برند ولی کمترین تعصبی در باره نتایج این تحقیق از جهت نرمش علمی نشان نمی دادند.ف. آگاه

در باره خام اندیشی ها

چون برای کسی که از فرط سواد فلسفی ملاصدرا را با داعشی ها مقایسه بکند، کار بسیار ساده ایست که سعید نفیسی را هم استالیسنیت خطاب کند. حتی چون سیعد نفیسی استاد کرسی تاریخ بعد از اسلام در دانشگاه تهران بود،marx.jpg
سمیر امین

«مارکس هرگز تا این اندازه مفید نبوده است»

برگردان : م . ت . برومند

واقعیت ها اکنون از این قرارند: فرو پاشی مالی که اکنون در حال تولید کردن بحران سیستم نیست، در خودآگاه عمومی حتا پیش از خود فروپاشی مالی، آشکار شده است. ما با موضوعات مهم آن مانند – بحران انرژی، بحران غذایی، بحران محیط زیستی و دگرگونی های جوی – به خوبی آشناییم. تحلیل های شمارمندی در باره این جنبه چالش های معاصر به طور روزانه چاپ و منتشر می شوند که برخی از آن ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند.ranjbar.jpg
کاظم رنجبر

نقدی براثر معروف توماس هابس - بخش پنجم

توماس هابس اول به اطاعت از دستورات دینی که دستگاه دینی بر جامعه تحمیل می کنند را، توضیخ می دهد و چنین می گوید : «...» اطاعتی که خداوند از ماطلب می کند در هر عمل صادقانه ایکه که ما به منظور فرمانبرداری از وی انجام دهیم ظاهر می شود ، زیرا خداوند در همه اعمال ما به نیت عمل توجه دارد واز همین رو مفهوم اطاعت با همه کلمات دیگر ی که چنان نیتی را افاده کنند نیز خوانده می شودیونس پارسا بناب

قدرت های نو ظهور در جنوب:
چین در آینده

در پرتو بررسی و درس آموزی از انقلاب چین و پی آمدهای مثبت آن بویژه در گستره های حل مسئله ارضی و اشاعه تجدد طلبی آینده چین و نقش آن در جهان فردا آن طور که تصور میشود چندان نیز روشن نیست و مبارزه برای سوسیالیسم هنوز به پایان خود نرسیده است . مبارزه کارگران و دهقانان چین برای رفاه و برابری ( که ارزش های کلیدی برای آنها محسوب میشوند ) در سال های گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست . هیئت حاکمه چین بیشتر از همه واقف بر این امر است و بدین جهت تلاش می کند که مبارزات و روحیه رزمندگی را یا مورد سرکوب قرار دهد و یا اگر ممکن گشت از طریق " گفتگو " و مذاکره به موازات شعبده بازی های " مبارزه علیه فساد و اختلاس " آنها را با زرنگی تحت نفوذ قرار داده و بالاخره سربزیر و اخته سازد .