Saeed-Rahnema.jpg
سعید رهنما

نقدی بر کتاب کنترل کارگری از کمون تا امروز

کتاب نزدیک به ده سال پیش به زبان انگلیسی منتشر شد و اخیرا فصل های مختلف آن و سپس کُل کتاب در سایت «نقد» به فارسی ترجمه و انتشار یافت. در ادامه بحث های قبلی در مورد شورا ها که بدنبال حرکت های قهرمانانه کارگران کشت و نیشکر هفت تپه و دیگر کارخانجات کشورمان مطرح گردید، بی مناسبت ندیدم به امید دامن زدن به بحث بیشتر در باره این مسئله بسیار مهم، مروری انتقادی از این کتاب که پاره ای از فصل هایش می تواند برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران مفید باشد، داشته باشیم. در نوشته حاضر بخاطر آنکه پس از تهیه بخش عمده آن متوجه وجود ترجمه کامل کتاب به فارسی شدم، تمام عطف ها به متن انگلیسی و نه به متن فارسی است.ف. آگاه

تحقیقی در کم و کیف فعالیت های اینستیتوی اناره

تاکنون مطالعات تحقیقی بسیاری از جانب محققین شرقی و غربی در بارۀ اسلام و زمینه های تاریخی آن از زوایای انتقادی انجام یافته است که در مراکز دانشگاهی می توان به آنها رجوع کرد. اما برخلاف همۀ تحقیقات منتشر شده از جانب متخصصین دانشگاهی، انتشارات "اینستیتوی اناره" در آلمان که عاملان اصلی آن کارل هینچ اولیق و مارکوس گروس هستند، در بارۀ اسلام از ابتدا مواجه با عکس العمل انتقادی و مخالفت منطقی اسلامشناسان سرشناس دانشگاهی خصوصأ در آلمان شده است که در ادامه توضیح داده می شود.اسماعیل رضایی

نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم یکی از مراحل گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه، ضمن بهره گیری از ایده های ارتجاعی و واپسمانده برای گذر از بحران و نابسامانی های کنونی، از توتالیتاریسم افتصادی و سیاسی همراه با سیاست های میلیتاریستی نیز برای تداوم سیاست های استعماری و استثماری خویش بهره می گیرد. نظام مستبد دینی در ایران نیز تحت تاثیر سیاست های ضد انسانی نئولیبرالیستی حاکم بر سازه های اقتصادی اجتماعی جهانی همراه با باورهای عصر جاهلیت، جامعه را بسوی اضمحلال و فروپاشی هدایت کرده است. بی نظمی هرج و مرج گون نئولیبرالیسم، در پیوند با سیاست های غارتگرانه و اتکایی نظام مستبد دینی در ایران، راه هرگونه اصلاح و ابداع شیوه های نوین را مسدود کرده است که تنها با گذار از این نظام مستبد امکان نگاه نوین و درک واقع الزام و نیاز مقدور می باشد.manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۲)

فدرالیسم در برزیل

با آن که بنا بر ساختار قانون اساسی برزیل ۳ سطح ساختار سیاسی این کشور بسیار مستقل از یک‌دیگرند و هر یک از آن از حق قانون‌گذاری برخوردار است، با این حال ساختار دولت فدرال نتوانست مانع از زایش ملت در برزیل گردد وبلکه با آغاز سده ۲۰ در این کشور پروژه دولت‌ـ ملت از رشد مطلوبی برخوردار گشته بود. در عین حال از آن‌جا که در حال حاضر برزیل از رشد اقتصادی نیرومندی برخوردار است، در نتیجه نقش دولت مرکزی، یعنی دولت فدرال در زندگی روزمره مردم بسیار زیاد است و به‌همین دلیل تناسب قدرت به‌سود دولت فدرال دگرگون شده است. با این حال چنین به‌نظر می رسد که دولت فدرال در برزیل از بلوغی مطلوب برخوردار گشته است.new/kropotokin-proudhon.jpg
آرام بختیاری

آنارشیسم شورشگر، مارکسیسم انقلابی؟

شورش!، نه قدمهای سنجیده- شورش نه، قدمهای سنجیده!
منتقدین آنارشیسم،- لیبرال ها و مارکسیست ها.


از جمله نمایندگان اتوپی آنارشیسم فردگرایانه، اشتیرنر و ماکای، و از جمله نمایندگان آنارشیسم جمعگرایانه، پرودن، باکونین، و کروپتکین هستند که مخالف مالکیت خصوصی بودند. از زمان انقلاب فرانسه، آنارشیست به کسانی گفته میشد که خود را طرفدار آنارشی و آنارشیسم میدانستند. اشتیرنر میگفت نه تنها دولت بلکه جامعه نیز نباید آزادی فرد را محدود کند،چون فرد تنها واقعیتی است که نباید اجازه دهد کسی او را محدود کند و ورای او قرار گیرد. این خواسته اشتیرنر بعدها شعار آنارشیسم فردگرایانه یا فردگرایی آنارشیستی قرار گرفت.