shojai_mansoureh.jpg
منصوره شجاعی

افشاگری و افشای «ساده لوحی شرّ»

آزاده نامداری، مجری صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، چهره‌ای شناخته شده برای تماشاچیان برنامه‌های تلویزیون ایران است، زنی که همیشه با چادرجلوی دوربین حاضر شده ودرمصاحبه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی از چادر به عنوان حجاب برتر برای زنان دفاع کرده است.
طبق اخبار پخش شده در شبکه‌های اجتماعی، چندی پیش خانم نامداری عازم دیارفرنگ شده ودر یکی از آزادترین کشورهای جهان یعنی سویس درمیان جمعی از «محارم» چادررها کرده وبه شادخواری با دوستان نشسته است.شیرین سمیعی

معجزه چادر خدیجه خانم

با دوستی سخن از مشهد و استان خراسان بود و من به یاد سفرهای خودم افتادم. چندین و چند بار برای کارهایی که داشتم به آن دیار سفر کرده بودم و هر بار هم که به شهرهای زیارتی می رفتم یکی از چادرهای چیت خدیجه خانم نازنین را که در خانه ی ما همه کاره بود، به قرض می گرفتم و بار سفر می بستم.
در یکی از این سفرهایم به خراسان، والاحضرت اشرف هم برای افتتاح مرکزی به مشهد می آمد. من دو روز پیش تر برای کارهای اداری خودم رفته بودم و می بایست به هنگام ورود والاحضرت هم حضور می داشتم که اگر پرسشی در ارتباط با مرکز رفاه بود، پاسخ دهم.