demond-full-automation1.jpg
نیک سرنیسک و آلکس ویلیامز

اختراع آینده (فصل هشتم و بخش پایانی)

برگردان :محمود شوشتری

ادر مبارزات اخیر ما شاهد موفقیت‌های کوچک با وجود بسیج‌های بزرگ هستیم. در اینجا چپ باید به این پرسش ناخوشایند اما لازم پاسخ دهد: چه اشتباهی رخ داد؟ مدتها قبل روزا لوکزامبورگ تذکر می‌دهد از انجا که بتواره‌سازی «نتایج انی» در پی آن است که توازن قوای فعلی را حفظ کند تا اینکه شرایط ساختاری را تغییر دهد، منجر به عمل‌گرایی تو خالی می‌شود. تاکتیک‌ها، بدون انتزاع لازم در اندیشه استراتژیک، در نهایت حرکاتی زودگذر هستند. ...ijadi12.jpg
جلال ایجادی

چپ های«اسلاموفیل»، مدافع اسلام

منشا اسلاموفیل ها چیست؟ بسیاری از آنان از خانواده های متوسط و مرفه بوده و دارای امتیازات شغلی و اداری و سیاسی هستند. افزون بر آن بسیاری از نمایندگان فکری، همان روشنفکران سالهای هفتاد میلادی بوده که برای انقلاب سوسیالیستی و انقلاب جهان سومی مبارزه میکردند. اینگونه روشنفکران و فعالان این تفکر در متن تجربیات شکست خورده سوسیالیستی و فروریزی اتوپیای جهان سومی خلق ها، در پی ساختن اتوپیای دیگری هستند. در غرب وجود مهاجران و دین مهاجران یک کلیت برای ساختن این اتوپیا میباشد.اسماعیل رضایی

حقوق بشر

حقوق بشر مفهوم زیست مطلوب انسانی را در خود نهفته دارد. زیستی که در آن ندرت و نایابی و فراخی و کثرت رزق و روزی، همگان را شامل شود. این بستر در غیاب فواصل و رذایل محصول اکتساب و امتیاز امکان ظهور دارد. مسلما تا زمانی که خودجویی و خودپویی شیوه غالب حیات انسانی‌ باشد؛ مفهوم حق و حق طلبی در توجیه و تعبیر انگاره های ذهنی از مضمون و محتوای واقعی و حقیقی تهی شده و بسوی ارضاء و‌‌ اقنای فرد در روابط و مناسبات اجتماعی سوق می یابد. بنابراین هرکسی حق را برای خود مطالبه کرده و همواره در معرفت و معیشت خود را محق و دیگران را نادیده می انگارد.فرهاد قابوسی

در نژادپرستی نیچه

(آنسوی درست و نادرست: عقب ماندگی نیچه)

معمولا کسانی که نیچه را درست درک نکرده اند، سعی می کنند نژادپرستی او را کتمان کنند و گناه بد نامی او را به گردن سوء استفاده نازی ها از نیچه و یا خواهرش الیزابت فوستر نیچه بیفکنند که همدم هیتلر بود. درحالی که علاوه بر اشکالات منطقی این گونه باصطلاح دلایل، پرسش این است که اصلا چرا چنین سوء استفاده ای از نیچه ممکن شد و چرا چنین سوء استفاده ای از نوشته های معاصران آلمانی او نظیر مارکس ممکن نبود؟ مطالعۀ نیچه به آلمانی که تنها در صورت تسلط بر این زبان ممکن است، ماهیت نژادپرستانۀ بینش نیچه را بر هر شخص معقولی که بر پیشفرض های فکری اش اصرار نورزد، روشن خواهد کرد.