new/Wilhelm-Dilthey.jpg
آرام بختیاری

ویلهلم دیلتای، تئوریسین علوم انسانی

فلسفه،- علوم انسانی یا علوم اجتماعی؟

ویلهلم دیلتای ،فیلسوف آلمانی، یکی از نظریه پردازان "علوم انسانی" است. مارکسیستها برای این رشته، عنوان "علوم اجتماعی" را پیشنهاد میکنند. در ایران، رهبر مذهبی کشور، کوشید تا برای این شاخه از علوم، عنوان "علوم انسانی اسلامی" را جا بیندارد،چون هر دو عنوان قید شده را نماد تسلط فرهنگ غربی دوران استعمار ویا فرهنگ سکولار و لیبرال میداند.tahere-barei1.jpg
طاهره بارئی

مصاحبه ای خودمانی(۱)

یکی از جریاناتی که همینطور از سوی برداشت های ایرانی از مذهب ادامه یافته، عکس العمل، رقابت، مقابله با خطوط ِپروژه ای ست که دولت مذهبی اسرائیل با برنامه بازگشت و اسکان در سرزمین مقدس و محقق کردن وعده های پیامبرانشان( ابراهیم وعده سرزمینی به بنی اسرائیل داد که از کرانه های فرات تا مصر امتداد می یابد) دنبال کرده است. البته بعداً عکس العمل و رقابت به رودرروئی و شاخ و شانه کشیدن این دو جریان برای هم تبدیل شد. یکی برای حفظ امنیت خود و دیگری برای ورود به این "سرزمین مقدس" که آنرا وعده الهی می شمارد و تا آنجا که من تحقیق کردم چنین وعده ای به یک جهان موازی تعلق دارد نه جهان سه بُعدی. در نتیجه آنچه بعنوان اعتقاد به وعده الهی مطرح میشود یک برداشت و قرائت است.
اسماعیل رضایی

چه باید و چرا باید؟

سیاست های سلطه گرانه و خشونت بار نظام سلطه سرمایه، جهان را در سراشیبی و سقوط بسیاری از ارزش های انسانی قرار داده است. این فرایند که‌ از بحران زایی ذاتی نظام سلطه سرمایه و نتیجه محتوم گذار به مراحل بهینه و مطلوب زیست اجتماعی بر می خیزد؛ یک گسیختگی و روندهای هرج و مرج گونه ای را در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی ایجاد کرده است. ناتوانی در فهم این گذر تاریخی، اندیشه و عمل مبارزان راه رهایی را از قیود و موانع بروز بازتاب های آزادانه باز داشته است. گستردگی دامنه آرا و نظرات و فاصله روزافزون اشکال مبارزاتی با واقعیت ها و حقایق مسلط بر حیات اجتماعی، حاکی از ناهمگنی و عدم همگرایی با روندهای متحول و متکاملی است که با سازه های مسلط کنونی دارای خط فاصل بارز و شاخصی می باشد.manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

کند و کاوی درباره فدرالیسم (۶)

یکی از ویژگی‌های فدرالیسم آلمان ساختاری است که بر اساس آن برخی از پژوهشگران فدرالیسم آلمان را ترکیبی از فدرالیسم تعاونی و اجرائی نامیده‌اند. فدرالیسم اجرائی سیستمی سیاسی است که در آن میان نهادهای اجرائی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در این رابطه امکان مانور پارلمان‌های ایالتی بسیار اندک و ناچیز است، یعنی نمایندگان مجلس‌های ایالتی نمی‌توانند با تصویب قوانینی در این رابطه خللی به‌وجود آورند.new/spinoza1.jpg
شیدان وثیق

اسپینوزا، پیشگام لائیسیته‌
«جدایی دولت و دین» و «آزادی عقیده و وجدان»

امروزه، در شرایطی که مذهب و دین، هم‌زمان با افول ایدئولوژی‌های لیبرالی و توتالیتر، از رشد و رونقی جهانی برخوردار شده‌اند، بازبینی اصول لائیسیته و به طور کلی امر جدایی دولت و دین، از چشم‌انداز اسپینوزایی، برای ما اهمیتی فراوان پیدا می‌کند. چه در اندیشه‌ی او‌ست که، برای نخستین بار و به گونه‌ای منسجم و مستدل و با رویکردی فلسفی، اندیشه به جنگِ فاناتیسم و بنیادگراییِ دینی، به نبرد فکری با تئوکراسی و سلطه‌ی مذهب می‌رود. سرچشمه‌ی جنبش روشنگریِ سده‌ی هجده اروپا را باید در اندیشه‌ی سیاسی ضد دین‌سالاریِ اسپینوزا پیدا کرد.new/Michel_Onfray.jpg
کِوین بوکو-ویکتوآر

دیکتاتوری، مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است :
گفت وگوی میشل اُنفره فیلسوفِ فرانسوی با هفته نامه ماریان

ترجمه از: علی شبان

میشل اُنفره فیلسوفِ شصت ساله ی خدا ناباورِ فرانسوی، یکی از چهره‌های بحث برانگیزِ در میانِ روشنفکرانِ این کشورست. از او بیش از هشتاد کتاب منتشر شده که پاره‌ای از آن‌ها به بگو مگو های فراوانی در میان مخالفین وموافقین او انجامیده است. او از طرفدارانِ پر و پا قرص نیچه فیلسوفِ آلمانی ست و گاهی نگاه و نظرش به میشل فوکو فیلسوفِ فرانسوی نزدیک است و از علاقه مندانِ آثارِ آلبر کاموست.