new/manouchehr-salehi3.jpg
منوچهر صالحی

کند و کاوی درباره فدرالیسم (۹)

پس از سقوط صفویه و خلأ قدرت در ایران، در سرزمینی که امروز امارات متحده عربی تشکیل شده است، دزدان دریائی ساکن شدند و کشتی‌رانی تجاری را مورد تهدید قرار دادند. در همین دوران نیروی دریائی بریتانیا توانست به تدریج بیش‌تر سواحل و جزیره‌های خلیج فارس را کنترل کند و به‌خاطر تأمین امنیت کشتی‌رانی در سال ۱۸۲۰ با امیران دزدهای دریائی قراردادی مبنی بر تحت الحمایه بودن این مناطق امضاء کرد. در سال ۱۸۹۲ بنا بر قرارداد دیگری امیران این شیخ‌نشینان تعهد کردند که بدون موافقت دولت بریتانیا حق ندارند به سرزمین دیگری بپیوندند و یا آن که با کشورهای دیگر روابط سیاسی برقرار کنند. دولت بریتانیا نیز در همین قرارداد مسئولیت حفظ امنیت این مناطق را پذیرفت.خدامراد فولادی

ایدئولوژی، هوییت ِ تاریخی ِ انسان

برخی تحلیلگران ِ سیاسی که خود را سکولار دموکرات می نامند چنین وانمود می سازند که افرادی بدون ِ ایدئولوژی اند و خواهان ِ حکومتی هستند که فاقد ِ ایدئولوژی باشد. یا به عبارت ِ دیگر هیچ ایدئولوژی یی را نمایندگی و یا تبلیغ نکند. اما، آیا می توان انسان یعنی موجودی اجتماعی و اندیشه ورز بود و ایدئولوژی نداشت، یا حکومتی انسانی و طبقاتی داشت که فاقد ِ ایدئولوژی باشد؟ یا حتا در دورانی زیست که انسان ها فاقد ِ ایدئولوژی باشند؟ آیا ایدئولوژی جدا از اندیشه ورزی ِ انسان هاست، چه در حاکمیت باشند چه نباشند؟ یا آنکه حکومت و دولت داشته یا نداشته باشند؟اسماعیل رضایی

اندیشه و کلیشه

تبلور اندیشۀ آدمی ماحصل تاثیر مداوم رویکردهای محیطی بوده و با جهت گیری های خاص خود که از جایگاه خاص افراد برمی خیزد؛ به راهبردی در تعاملات اجتماعی مبدل می شود. اندیشه در تن آسایی و بیخردی آدمی قالب پذیرفته و به سوی نابسامانی های ایده ای و تشتت و پراکندگی عمل انسانی سوق می یابد. کلیشه پذیری اندیشه، گفتمان را در تضاد و تقابل و نقد و انتقاد را در تخریب و تضعیف ایده و عمل رها می سازد. چرا که تفکر کلیشه ای پذیرای منطق دیالکتیک نبوده و با نافهمی و بدفهمی رخدادهای محیطی به استفاده نامطلوب و نامربوط از آرا و نظرات دیگران روی می آورد. اندیشه کلیشه ای مدار بسته و تکرار مکرراتی است که با اغراق گویی همراه بوده و در بن بست های ایده ای اندیشه دیگران را واسطه بیان ضعف و خلجان ایده ای خویش قرار می دهد.آرام بختیاری

دولت،ابزار سلطه و استثمار طبقاتی؟

سازمان دولت؛- و نظرات چپ، لیبرال،مذهبی

از نظر چپ ها، دولت یعنی سلطه و حاکمیت اقلیت استثمارگر بر اکثریت استثمارشده.در جوامع طبقاتی سرمایه داری، طبقه کارگر و متحدانش استثمار میشوند و هر حرکت و جنبش دمکراتیک و مردمی سرکوب میگردد. از میان انواع دولت های طبقاتی استثمارگر، اشکال مختلف دولت که قدرت طبقه حاکم را نمایندگی میکنند، میتوانند با عنوانهای نظام های- سلطنتی، الیگارشی، کاستی صنفی، جمهوری پارلمانی، فاشیستی، و دیکتاتوری مذهبی وجود داشته باشند.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

چه کسانی قرآن را نوشته اند؟

از نظر هرمنوتیک و علم جامعه شناسی، قرآن درطول تاریخ، بویژه قرن هفتم و هشتم و نهم میلادی و پس از آن، تولید و تنظیم شد. قرآن نوشته ای متغیر و پرتضاد و پرابهام است زیرا توسط کاتبان گوناگون نوشته شده و متاثر از فرهنگ ها و اساطیر و مراسم آئینی و اجتماعی و قبیله ای محیط دور و نزدیک و متاثر از آئین های یهودی و یهود/نصارا و منافع سیاسی گروهبندی های جامعه و حاکمان می باشد. پژوهش های علمی در باره دین اسلام در غرب رشد کرده و ما باید این کار را پیگیری کنیم.امید همائی

انگیزه ها

تلاش، کار، آفرینش و خلّاقیّت احتیاج به انگیزه دارد. امروزه در سطح جامعه انگیزه های فراوانی برای آفرینش و خلّاقیّت پدید آمده است. انواع فستیوالها و جوایز ابداع شده اند. نویسندگان، سینماگران و هنرمندان بسیاری برای شرکت در این مراسم و بدست آوردن جوایز دست به تلاش و آفرینش میزنند. انگیزه های بیرونی ناشی از این امر کفهء سنگینی یافته اند. عمر تلاش برای انگیزه های بیرونی کوتاه تر است. امروز مشکل بتوان نویسندگانی را یافت که بیش از ده سال برای نوشتن کتابی وقت گذاشته باشند. در گذشته انگیزه های درونی که گاه تا آخرین روزهای عمر دوام مییافت نویسندگان را به نوشتن آثاری بر می انگیخت که تکمیلشان بیست سی سال وقت لازم میداشت.فرهاد قابوسی

نظری به نظام علم معاصر

جهت درک معیارهای فرهنگی و اجتماعی معاصر، فهم زمینه های معرفتشناسی فرهنگ و بینش غربی مسلط در جهان امری است ضروری. همچنانکه باوجود "پیشرفت صنعتی و علمی" معاصر، درک انحراف بینش مسلط از واقعیات تجربی و گرایشش به خرافات و "حقایق مجازی" که اوضاع اجتماعی و سیاسی را مغشوش ساخته است، نیازمند توجه به زمینه های تاریخی این بینش است. توهم اکثر "روشنفکران" و تکنوکراتها اینست که فرهنگ غربی بواسطۀ تکیه اش بر صنعت متکی بر علم و فلسفه غربی ساختاری منطقی و واقع گرا دارداسماعیل رضایی

اشک و رشک

انسان ها با برداشت های متفاوت از دریافت های محیطی، در تعاملات اجتماعی جهت گیری خاصی را اتخاذ می کنند که نگاه شان به حیات یا جهانبینی شان به آنها دیکته می کند. این فرایند اصولا تفاوت ها و تضادهایی را با خود دارد که الگوپذیری های متاثر از روندهای محیطی در انسان ها نهادینه ساخته اند. این ویژگی محصول فقر و ندرت و نایابی است که اختلاف و فواصل طبقاتی موجد آن بوده و تمایز طبقاتی نیز حاصل اکتساب و امتیازی است که انسان ها را در موقعیت های خاص اجتماعی قرار می دهد. این روند ضمن پراکندگی و عزلت گزینی انسان ها در روابط و مناسبات اجتماعی، برخی رفتارهای نامتعارفی چون رشک، کینه ورزی و نفرت انگیزی را در جامعه های انسانی نهادینه ساخته است.