new/hesam-kamangar.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره

تشکل مستقل سراسری، نقطه قوت جنبش معلمان

تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره مختصات جنبش معلمان ایران و نقش کلیدی تشکل سراسری مستقل در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات هماهنگ در بیش از صد شهرnew/goharzad-darvishpour.jpg
گفتگوی رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور

درباره ویژگی های خیزش های خیابانی در ایران

در این گفتگو هم درباره تفاوت خیزش های خیابانی با جنبش های اجتماعی و تقسیم یندی های جنبش ها بر اساس اهداف، ترکیب طبقاتی و سطح آنها توضیح دادم. علاوه بر آن درباره این که آیا خیزش‌های خیابانی امروز درایران تا چه حد توانایی بدل شدن به یک جنبش را خواهند داشت توضیح دادم. به ویژه در باره جنبش معلمان که از خیزش های خیابانی همچون اصفهان متفاوت هستند و خصلت پایدارتری و هدفمندتری دارند و بر نوعی از تشکل پذیری و رهبری صنفی استوار هستند، توضیح دادم.new/hesam-kamangar.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام

جهان در سالی که گذشت،
آیا هنوز فرصت داریم؟

تلویزیون برابری: نگاهی به ابربحرانها و ابرچالشهای جهان در سال 2021 میلادی،

new/avokh-damavandi3.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ،

نزدیکی سعودی و دولت‌های حاشیه خلیج، جه هدف‌هایی را دنیال می‌کنند

ر گفتگوی سیاسی این هفته، علی دماوندی با ابراهیم آوخ، در باره تحولات سیاسی در خاورمیانه، اجلاس کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی و مصر و اهداف این کنفرانس، اهداف ونتایج این کنفرانس، نزدیکی قطر به سعودی و دیگر دولتهای این منطقه ، نقش اسراییل وهمکاری گسترده این دولت با دولتهای خلیج واهداف آن ، مساله برجام و تلاشهای این دولتها خصوصا سعودیها و اسرائیل برای تاثیر گذاری بر روند مذاکرات ایران با کشورهای مشارکت کننده در برجام و... گفتگو کرده است.new/nogrekar-eshghi.jpg
گفت و گوی مسعود نقره کار و علیرضا میبُدی-

گوهر عشقی،
از گوهران جنبش دادخواهی

رادیو همراه

new/zeidabadi-darvishpour.jpg
گفتگوی احمد زیدآبادی و مهرداد درویش پور:

ویژگی های جنبشهای اجتماعی اخیر در ایران


۱. تحلیل از شرایط سیاسی کشور و بحران ها و چالش های موجود و ظرفیت حاکمیت در حل با تخفیف این بحران ها
۲. تحلیل از خیزش اصفهان/ خوزستان بطور خاص و جنبشهای اجتماعی مطالبه محور و خیزش ها در چند سال گذشته با تمرکز بیشتر به حرکت‌های پسا دی ۹۶ : ریشه ها، ...ویژگی هاnew/hesam-kamangar.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره

سالگرد قتل مختاری و پوینده ...
و جایگاه سرکوب فرهنگی درحکومتهای ایدئولوژیک

لویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره نقش سرکوبهای فرهنگی و مدنی در رژیمهای ایدئولوژیک و توتالیتر همچون جمهوری اسلامی ایران، به انگیزه سالگرد قتلهای زنجیره ای پائیز 1377 بویژه دو عضو کانون نویسندگان ایران: محمد جعفر پوینده و محمد مختاریkazem-izadi.jpg
گفت و گوی حمید احمدی با کاظم ایزدی

علوم اجتماعی و تحول آن در ایران

از سری فیلم های مستند موضوعی،
داستانی و رویدادی از ایران در قرن بیستم
- ناخدا حمید احمدی

new/avokh-damavandi3.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

مذاکرات هسته ای وین در کدامین سوست؟

در گفتگوی سیاسی این هفته، علی دماوندی با ابراهیم آوخ، نگاهی دارند به مذاکرات هسته ای در وین ، مواضع طرفین این مذاکرات، پیش شرط ها و تهدیدها، جناج بندیها ، شست یا توافق موقت و مسائل پیش رو، سناریوهای قدرتهای جهانی و منطقه ای وهزینه های اقدامات وسیاستهای اتمی رژیم اسلامی برای مردم ایران و عوارض آن در تشدید مسابقه تسلیحاتی و میلیتاریزه کردن وحتی هسته ای کردن منطقه ای که بر باروت دیکتاتوری وارتجاع و استبداد و اشغال و جنکهای فرقه ای ومذهبی و محلی و منطقه ای نشسته است.new/feridoun-howeyda.jpg
حميد احمدی

روایت فریدون هویدا نماینده ایران
از اجلاس تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفت وگوی ناخدا حمید احمدی با فریدون هویدا، در سال ۱۳۸۵/۲۰۰۶- آمریکا
از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی از ایران در قرن بیستم

new/hesam-kamangar.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره

ناکامی دور هفتم مداکرات هسته ای برجام
و پس لرزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی آن

تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره بن بست تازه د رمذامرات هسته ای وین میان رزیم اسلامی ایران و گروه کشورهای پنج به اضافه یک و عواقب جدی آنnew/darvishpour-rahbar-razzagh.jpg
گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش‌پور، محمد رهبر و حسین رزاق

درباره چرایی واکنش خشن حکومت نسبت به اعتراضات اصفهان

در این گفتگو اشاره شد که حکومت در موقعیت نه راه پیش و نه پس قرار دارد . اگر سرکوب نکند، اعتراضات پراکنده می توانند به سرعت از جنبه مطالباتی به سیاسی و از اشکال پراکنده و خودانگیخته به اشکال سازمان یافته و فراگیر بدل شده و مسیر رسیدن به یک ابرجنبش را تسریع کنند.new/avokh-damavandi3.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

دفاع مشروع در مقابل سرکوب جنبش
چگونه ودر چه زمانی لازم است؟

در گفتگوهای سیاسی این هفته، علی دماوندی با ابراهیم آوخ در باره سرکوب وحشیانه جنبش تشنگان اصفهانی ، خصوصیات این جنبش و مساله عمومیت و سراسری بودن این خواست در سطح کشوری و منطقه ای ،سیاستهای حکومت اسلامی در رابطه با مساله آب و سیاست توسعه ، بحث های مربوط به واکنشها نسبت به سرکوب های گسترده حکومتی وحق دفاع مشروع د رمقابل این سیاست ، شرایط و زمینه های و موقعیت دفاع مشروع گفتگو کرده استmasoud-noghrekar5.jpg
گفت و گوی کوتاه علیرضا میبُدی با مسعود نقره کار

روز مبارزه با سانسور،
خشونت علیه زنان،
حکومت نظامی در اصفهان

رادیو همراهMehrdad-Darvishpour5-s.jpg
سخنرانی مهرداد درویش پور درباره

«فرضیه‌های نظری چرایی خشونت علیه زنان و روش مبارزه با آن»

در این سخنرانی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به دعوت ایران آکادمیا و انجمن آزادی اندیشه صورت گرفت، نخست به ارائه تصویری آماری از خشونت و اشکال گوناگون آن پرداخته شد. سپس سه تئوری نظام جنسیتی نابرابر قدرت (مردسالاری)، نظریه میان کنشی و نظریه اینترسکشونالیتی در توضیح چرایی خشونت علیه زنان و دینامیسم آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان به راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله تقویت منابع قدرت زنان و کودکان در مبارزه با خشونت و تغییر الگوهای مردانه و اشاره شد. .