آلن گرش

سلطه‌ی همواره بی رحمانه ی اسرائیل
جنگ های بی پایان علیه فلسطینیان

برگردان بهروز عارفی

پس از ده روزمناقشه که بیش از ۲۳۰ کشته فلسطینی و ۱۲ کشته اسرائیلی برجای گذاشت، اسرائیل و حماس آتش بسِ بی قیدوشرطی برقرار کردند . توقف درگیری ها، تنش های بیت المقدس شرقی و کرانه باختری را آرام نکرد و البته مسئله های اصلی را نیز حل نمی کند. در نبود دولتی پایدار و تحمل ناپذیربودن مستعمره سازی، فلسطینی ها به مبارزه برای حقوق خود ادامه خواهند داد.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

گره خوردگی سیاست مافیا اقتصاد در ترکیه


آنچه مسلم است جامعه ترکیه خواهان شفافیت، پاکسازی و حاکمیت قانون است، تا روزی که نهاد قضاوت استقلال کافی نداشته باشد و سیاست در همه امور دخالت بکند و مطبوعات بعنوان رکن اصلی دمکراسی آزادی عمل نداشته باشند مبارزه با فعالیت های سیاه و چرکین و جرائم سازمان یافته همراه با موفقیت نخواهد بود و تنیدگی سیاست، مافیا و اقتصاد بیشتر خواهد شد، گروه های سازمان یافته و تبهکار در مرحله نخست خود را مدافع نظام نشان خواهند داد، سپس با بخشی از نظام و افراد سیاسی و حقوقی ارتباط خواهند داشت و تقسیم منافع خواهند کرد و در نهایت به نفع خود عمل خواهند کرد، راه برون رفت آزادی گسترده و فراگیر نهاد های دمکراتیک و مشارکت سیاسی مردم در همه امور سیاسی و اجتماعی است....