majid-sedghi.jpg
مجید صدقی

سوریه و قربانیان جنگی

وعد الخطیب , یک زن جوان سوری که به هنگام ناآرامی ها و جنگ در حلب زندگی میکرد زیربمباران وحشتناک روزانه به زندگی خود در حلب ادامه داد و بموازات آن برای ثبت این نابسامانی ها و تلفات بیشمار روزانه دراین شهرتصمیم به تصویربرداری کرد. اودرکنارهمه این مصیبت ها به امیدها و همبستگی مردم حلب فکرمی کرد. باشدت گرفتن بمباران ها و خرابی ها , وعد و همسرپزشکش حمزه بین ترک شهرودیار, نگهداری از دخترکوچکشان سما و ماندن تا آزادی کشورشان درتردید بودند ولی سرانجام برای نشان دادن این همه فجایع به دنیا با سرزمین مادری شان وداع کردند.new/chape-europa01.jpg
ششمین کنگره چپ اروپایی:

نجات اروپا در سمت گیری به چپ است!

کنگره کار خود را با سخنان گیزی آغاز کرد. وی در سخنان خود از عملکرد سیاست نئولیبرالی و تبعات آن در اروپا و جهان بویژه در کشور های آمریکای جنوبی، آفریقا و خاور نزدیک اشاره نمود و بر نگرانی رشد احزاب پوپولیستی در اروپا تاکید کرد. همچنین بر تلاش مشترک ۲۷ حزب چپ اروپایی با توجه به ویژگی ها و مشخصه های هرکدام، برای عقب راندن راست و بدست آوردن جایگاه واقعی چپ در مبازره با سیاست های نئولیبرال اتحادیه اروپا تاکید داشت. از نگاه گیزی، در اروپا بدون دمکراسی، امکان پیشبرد این مبارزه وجود ندارد؛ و بدون سمت گیری و ایجاد ارزشهای سوسیالیستی، دموکراسی معنی ندارد؛ و این، ارزشی است که چپ باید توسط آن به خود هویت بخشد.