ebrahim-a.jpg
ابراهیم آوخ وعلی دماوندی:

خاورمیانه در یک نگاه

خاورمیانه در بحرانی عمیق وجنگی خونین وطولانی غوطه وراست. فلسطین فراموش شده وهولیکاست غزه صدایشان به رسانه ها ونهادهای بین المللی نمیرسد وجنان مینماید که جهان ،روی از فلسطینان برگردانده اند. در این میان حماس وفتح با میانجیگری مصر به توافقاتی دست یافته اند تا شاید قفل محاصره برچیده شود. لیبی قطعه قطعه شده در جنگی تبهکارانه وبین المللی،در دام تبهکاران داعشی واسلامی ومزدوران قدرتهای بین المللی ومنطقه ای است وصدها هزار انسان در حال فرار وجابجایی اند. یمن در جنگی وحشتناک وویرانیهای بسیار، مجازات داعشیان سعودی را با بمب وکلوله وویرانی وطاعون ووب میپردازد .hossein-mosavian3.jpg
حسین موسویان:

تبعیض و بی عدالتی ریشه های خطر تجزیه است


کرد ها همان گونه که تاریخ می گوید و همه بدان اذعان دارند، از قدیمی ترین و اصیل ترین اقوام ایرانی هستند. متأسفانه در سال ۸۹۳ خورشیدی و در جریان جنگ چالدران، بخشی از کردستان از ایران جدا و به خاک امپراطوری عثمانی ضمیمه شد و بعدها و پس از جنگ بین المللی اول و انقراض امپراطوری عثمانی، در حدود یکصد سال پیش این بخش های جدا شده از ایران بین کشورهای تازه تاسیس ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد. اگر کردها بازگشت به مام وطن اصلی و تاریخی خود یعنی ایران را از حقوق خود معرفی می کردند، شاید خواسته مستدل تر و معقول تری به نظر می رسید، اما کوچکترین حرفی در این زمینه شنیده نشده است.october-rovolution1.jpg
گفت و گوی مجله «فرهنگ امروز» با محسن حکیمی

ایدئولوژیک شدن جنبش کارگری در ایران

درباره تأثیر انقلاب اکتبر بر جنبش کارگری ایران

ر کنار تاثیرهای مثبتی که انقلاب اکتبر در جنبش کارگری ایران داشت، مهمترین تاثیر منفی این انقلاب ایدئولوژیک کردن و حزبی کردن و به این ترتیب آویزان کردن این جنبش به ایدئولوژی و احزاب سیاسیِ غیرکارگری و در نهایت بیگانه شدن هر چه بیشتر این جنبش با نیروی رهایی بخش خود بود. ایدئولوژی و حزب سیاسیِ زاییده آن ایدئولوژی – اعم از راست و چپ - طبقه کارگر را ضعیف و ناتوان می خواهد تا این طبقه نجات خود را از آن ایدئولوژی و آن حزب سیاسی طلب کند. طبقه کارگر باید دست رد بر سینه هرگونه ایدئولوژی و حزب سیاسی بزند. همان گونه که شعار جنبش روشنگری در قرن هجدهم «جرأت اندیشیدن به خود دهیم!» بود، به نظر من شعار کنونی جنبش کارگری نیز باید چنین باشد: «جرأت روی پای خود ایستادن به خود دهیم!».