Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگوی رادیو عصر جدید با مهرداد درویش پور

درباره تصمیم ترامپ به ممنوعیت ورود ایرانیان
و هفت کشور به آمریکا

Hasan-Hesam02.jpg
گفتگو با حسن حسام

درباره بازتاب مرگ رفسنجانی،

نقش بی بی سی و شبه اپوزیسیون و رسالت چپ

درباره نقش رفسنجانی در معماری رژیم اسلامی سرمایه داری، تلاش بی بی سی برای تبدیل او به منجی ایران، تعرض فکری شبه اپوزیسیون اصلاح طلب، ترکیب شرکت کنندگان در تظاهرات تشجیع جنازه رفسنجانی در تهران و اهمیت و دشواری وظایف چپ انقلابی ایرانreza-alavi3.jpg
گفت و گوی رضا گوهر زاد با رضا علوی

پیرامون زمانه و دوره های چندگانه زندگی هاشمی و نقش او در قدرت
و آسیب رسانی به منافع ملی

گفت و گوی رضا گوهر زاد با رضا علوی

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگو رادیو عصر جدید با مهرداد درویش پور

درباره پیامدهای مرگ رفسنجانی
در چشم انداز سیاسی ایران

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg

درباره گورخوابان و کارتن خوابان و راه حل نظام برای حل مسئله

چند گفتگوی کوتاه با مهرداد درویش پور

پرونده نکبت و رنج شگفت انگیز ایرانیان روز به روز قطورتر می شود. آخرین آن گزارش تکان دهنده زندگی گورخواب های نصیر آباد بود که با به سر کردن شب در قبرها برای فرار از سرمای زمستان نوعی جدید و باورنکردنی از مسکن گزینی را به نمایش گذاشتند.هنوز از شوک خبر درنیامده نحوه واکنش مسئولان شوک دیگری وارد کرد. نخست مامو ان حکومتی با ضرب و شتم گورخوابان, در پی "راه حل موقت" حل رسوایی ناشی از پدیده گورخوابی در ایران برای نظام برآمدند. سپس برخی از آنان این گزارش را غیر مستند خواندند.