bijan-baran.jpg
بیژن باران

نظریهٔ ریسمان

در فیزیک نظری برای انرژی‌ بالا در پیوند نسبیت عام اینشتاین و مکانیک کوانتوم با اشتراک گرانش، نظریه‌ی ریسمان پیدا شد که فیزیک ِ سده ۲۱ بوده؛ تصادفاً وارد سده ۲۰ شد. اکنون ماده از ذره در یک نقطه در فضا با الکترون، پروتون و نوترون نبوده که همه از کوارک اند؛ بلکه از طوقه های ریسمان است. ریسمان ارتعاش و تغییر شکل دائمی انرژی در فضا ست که عناصر را می سازد. پس ماده از ریسمان یا طوقه انرژی ساخته شده نه از کوارک. انرژی پتانسیل تغییر وضع ذره است.فرهاد قابوسی

در کیفیت "تحقیقات" احسان یارشاطر

متاسفانه کشورهای عقب مانده از نظر فرهنگی بطور مضاعف با نتایج عقب ماندگی درگیر هستند. چون که به این سبب فرهنگمندان این کشورها نیز کمتر قادر به عبور از عقب ماندگی خویش و پیشبرد فرهنگ شده و در نتیجه سبب نزول بیشتر در گرداب عقب ماندگی فرهنگی می شوند. لذا نقد کیفیت و امور فرهنگی خصوصا در این کشورها از ضروریات اساسی کار فرهنگی است تا به کمک آن بتوان راهی برای نجات از گرداب عقب ماندگی فرهنگی پیدا کرد.اسماعیل رضایی

پوپولیسم

انسان ها برای بهره گیری از فایده مندی های محیطی،بر تناوری اندیشه و عمل خویش متکی هستند. بلندپروازی ها و تخیل خلاق حتی اگر بربال اتوپی استوار باشند؛بسترهای زایش و پویش تکمیل و کمال جامعه و انسان را فراهم می سازند. نگاه عامیانه به جامعه وانسان،ایستایی و ایستارهای گذشته را مروج است که برهرآنچه هست تاکید ورزیده و آنچه که از دایره شناخت و فهمش خارج باشد را اتوپی و یا مطلق انگاری و فاقد مشروعیت تعامل و گفتمان عمومی می ‌پندارد.همین نگاه است که فاصله و مبارزه طبقاتی را در نیافته و با در هم ریزی اقشار و طبقات، مفاهیمی را مروج است که روح مسئولیت پذیری در برابر عملکرد جامعه و انسان را به بیراهه سوق می دهد. در بطن نگاه عامیانه است که پوپولیسم یا عوامگرایی یکی از مفاهیمی که در بحران زایی نظام سلطه سرمایه به ابزاری برای فرصت سازی ها و گریز از مسئولیت عمال سرمایه با توسل به ریب و ریا و سوار بر موج توهم و احساسات توده ها نمود می یابد.Aristoteles.jpg
آرام بختیاری

ارسطو، سزاوار عنوان فیلسوف
سوءتفاهم ادیان از فلسفه ارسطو

ارسطو به تجزیه و تحلیل انواع تفکر پرداخت و نخستین بار خالق" نظریه قضاوت" گردید. در منطق، وی طراح سبک استقرایی و قیاسی است. او این دو روش دیالکتیکی را وارد بحث و تحقیق نمود. در متافیزیک، او باور به نظریه فرم-ماده دارد؛ در حالیکه ماده را در اشیاء پاسیو و بی تاثیر،- و فرم را فعال و موثر میدانست و میگفت این فرم و شکل است که موجب تحول در اشیاء و پدیدهها میگردد. در تظر ارسطو، طبیعت در حال تغییرات کیفی مداوم است و در آغاز هر تغییر و تحولی، یک خدای محرک تکاندهنده ،متافیزیکی و ابدی وجود دارد، که بصورت فرم خالص ، غیرمادی، بدون محتوا و جنسیت است.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

با قرآن چه باید کرد؟

از نظر جامعه شناسی و علم تاریخ هیچ کتابی آسمانی نیست. کتاب نتیجه فکر و تخیل آدمی است و داده های علمی و اساطیری و تخیلی و ادبی توسط انسان ها بوجود آمده اند. به این لحاظ کتاب همیشه یک موضوع برای تحلیل است و به تحلیل هرمنوتیک و ادبی و تاریخی درمی آید. قرآن نه مقدس و نه آسمانی است. در باره قرآن از صد و پنجاه سال پیش در مراکز پژوهشی و دانشگاهی غرب بررسی و تحلیل وجود دارد.