زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

فرار حق زندانی است

با اوج‌گیری بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ و شیوع آن بین زندانیان، در بسیاری از زندان‌های کشور شورش بزرگی برپاشد، چرا که فضای بسته و محدود بندها و نبود هیچ‌گونه وسایل بهداشتی و محافظتی در برابر این ویروس و بی‌تفاوتی و بی‌عملی مسئولین زندان‌ها، سبب آشفتگی روحی و عدم امنیت جانی زندانیان ‌شده بود. در واقع علت اصلی شورش‌ها، فراگیری این بیماری در زندان و عدم امنیت جانی زندانیان به‌دلیل بی‌ارزشی جان زندانیان برای سیستم قضایی و... بود.