houashang-isabegloo200.jpg

چراغ خانهء ما خاموش شد


برای ما دشوار است که خبر درگذشت عزیزمان هوشنگ عیسی بیگلو را به اطلاع شما رفقا و دوستانش که در سخت ترین روزها با کوله باری ازشادی و امید به دیدارتان می آمد برسانیم.

انو، مانوشک،بابک
madar-soufi0.jpg

دریغ و درد

درگذشت بانو صدیقه‌ی صوفی، مادر فدایی خلق زنده یاد فرامرز صوفی

با کمال تأسف مطلع شدیم که بانو صدیقه‌ی صوفی، مادر فدایی خلق زنده یاد فرامرز صوفی درخشش چشمان عاشق‌اش را از ما دریغ کرد و رفت. مادر صوفی سمبل مهربانی، فداکاری و امید و همراهی مطمئن برای فرزندان‌اش و همه‌ی آنهایی که از نزدیک حتی برای یک بار او را دیده بودند، بود. دریغ و درد که قلب و سینه‌ی مهربان‌اش دیگر بار آن همه غم را تاب نیاورد و از این جهان رخت بربست.