khatere-moini-torento1.jpg
خاطره معینی:

جنبش دادخواهی باید به کارزاری بین المللی و تاثیر گذار تبدیل شود

تا زمانی که به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ به‌عنوان یک فاجعه ملی و یک نسل کشی نگاه نکنیم و پرداختن به افشای حقیقت و ابعاد مختلف و پنهان آن را از ضرورت های کاری خود و فعالیت خود نگذاریم، وضیعت ما همین خواهد بود که هست و فردای پس از این نیز جمهوری اسلامی احتمالا از ما به مجامع بین الملی شکایت خواهد برد و دوستانی نادان هم که نفهمیده اند که مبارزه در راه آزادی، دمکراسی و عدالت نمی تواند جدا از مخالفت با خشونت و اعدام باشد، هم به‌طور یقین همراه خواهند شد و با خط کش های اندازه گیری حد مرز مبارزه از دید خودشان و تکرار همان تهمت ها و افتراها که فقط نام عوض می شود و نه سیستم منجمد فکریشان، در این راه همراه جمهوری اسلامی بر علیه خانواده ها و اهداف آنان، خواهند ایستاد و کار کوشندگان جنبش دادخواهی را سخت‌تر و سخت‌تر خواهند کرد .