hamid-hamidi.jpg
حمید حمیدی

از: خاوران و خاوران های ایران
به: مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی

رونوشت به:تمامی اعضاء هیئت مرگ

امروز نامه ای دریافت نمودم که فقط یک خط بود.در این نامه که مخاطبش تمامی دادخواهان بود،آمده است:
"شما فراموش نکنید و نگذارید دیگران هم فراموش کنند."
پس از دریافت این نامه،تصمیم گرفتم این چند خط را برای ثبت در تاریخ و بر "علیه فراموشی" بنویسم.