محسن حکیمی

از مینو تا هفت تپه، مبارزۀ بی حاصل کارگران در زمین سرمایه داران

توان کارگران هفت تپه برای مبارزه با سرمایه بیش و پیش از هر چیز بستگی دارد به قدرت شورایی آنان، که تحقق آن بی شک مستلزم هزینه هایی است بسی بیش از آنچه این کارگران تا کنون داده اند. پایین تر نظرم را دربارۀ ویژگی های شورای کارگری بیان خواهم کرد. اما شورا همان گونه که خودِ فعالان هفت تپه می گویند چیزی جدا از مبارزۀ روزمرۀ کارگران نیست و در این مبارزه «جاری» است، و این سخن نه فقط دربارۀ کارگران هفت تپه بلکه در مورد مبارزۀ کل طبقۀ کارگر صادق است.new/Amir-Javaheri.jpg
امير جواهری لنگرودی

دوران سخت کرونا درایران،موج اعتراضات مطالباتی همچنان درخیابان ها برپااست!

دشواری زندگی و معیشت این جمعیت میلیونی، امروز در تمامی زمینه‌ها خود را در وضعیت کارگران قراردادی و روزمزد، خاصه کارگران ساختمانی و دست فروشان، زنان سرپرست خانواده که در متروها دستفروشی می‌کنند، باربران و کولبران با بسته شدن خطوط مرزی خطه کردستان و کودکان کار، نیروی وسیع زحمتکشان روستایی و مشکلات تولید آنان... همه و همه خود را نشان داده است. به گونه‌ای که پیگیری گزارش‌های نوشتاری و تصویری آن در سطح شبکه‌های مجازی استخوان خرد می‌کند!