امير جواهری لنگرودی

صدای محمود بهشتی لنگرودی معلم آزادیخواه زندانی باشیم!

باردیگر قاضی محمد مقیسه معروف به حاج ناصر یا ناصریان
همچون سلف خویش ، شمشیر از رو بسته است !

آنچه در احوال قاضی مقیسه و قاضی صلواتی تا حال خواندم ، انگار هر لحظه در پی کشف نمودن پستی و زبونی انسان هایی اند که " نان شان به قیمت ریختن خون دیگران " به دست اینان می افتد تا اسلام ناب محمدی شان که به دست شارع مقدس ایشان سپری شده ، آسیب نبیند. تنها از همین روست که چنین احکام ضد انسانی و بیمارگونه ای صادر می کنند .