تقی روزبه

پیرامون مباحثات مربوط به کنترل کارگری

کنون مدتی است که مباحثاتی درمیان فعالان کارگری داخل کشورحول مساله کنترل تولید به صورت موافق ومخالف درگرفته است. بی شک نفس مباحثه حول این موضوع ویا سایر موضوعات مشابه و مساله برانگیز امر مثبتی بوده و می تواند در روشن کردن مسیر حرکت و برداشتن گام های مشخص و روبه جلو کمک کننده باشد، به شرط که آن که اولا خود مباحثات حالت بحث های تجریدی باهدف دفاع از اصول مقدس و مدلل کردن یافته های تردید ناپذیر و از پیش را پیدا نکند.