س. حمیدی

کولبران شهری را در قانون کار جایی نیست

حدود هشتاد بنگاه باربری در تهران بزرگ به کار خدماتی برای جابه‌جایی اثاث خانه‌های شهروندان تهرانی اشتغال دارند. این بنگاه‌ها قریب دو هزار و پانصد نفر از کارگران فصلی و غیر فصلی را به کار گرفته‌اند که هیچ کدام از آنان بیمه نیستند. اکثر کارگران یاد شده از کردهای شهرستانی هستند که در تهران ضمن کاری فصلی به شغل باربری روی آورده‌اند. آنان همگی وظیفه دارند که بیست و چهار ساعته به چنین شغلی تن در بدهند. در ضمن بنگاه‌های باربری سطح شهر تهران به همین منظور از حدود هفتصد کامیون خاور استفاده به عمل می‌آورند که بارگیری و تخلیه‌ی بار آن‌ها از سوی همین کارگران تضمین می‌گردد.