new/WISE.jpg

نگاهی بر ابعاد مختلف آموزش و پرورش در ایران

خلاصه ایی از مباحثه و گفتگو در کارگروه آموزش – زنان ایران برای برابری پایدار

آموزش و پرورش با اهمیت ترین مقوله سرمایه گذاری ملی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته که مشهورترین آنان آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است. او هزینه های آموزشی را همچون سرمایه گذاری قلمداد می کرد و آن را «سرمایه انسانی» می نامید.آموزش و پرورش در واقع یکی از اساسی ترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و این رشد به نوبه خود امکانات آموزش و پرورش را افزایش می دهد.دکتر منوچهر سعادت نوری

یادداشتی پیرامون مقابله با "کرونا" به کمک برخی از مواد و عناصر شیمیایی

استفاده می ‌شود. محلول ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به عنوان محلول ضدعفونی‌ کننده کاربرد دارد. اتانول با تغییر دادن پروتئین و حل کردن چربی،میکرو ارگانیسم ها را از بین می‌برد. البته این عمل فقط در برابر باکتری‌ها و ویروس‌ها و قارچ ها مؤثر است، ولی در مقابل هاگ قارچ ها و اسپور باکتری‌ها تأثیری ندارد. اتانول همچنین در صنایع مشروبات الکلی به میزان گسترده‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد. بنا بر بسیاریاز منابع، در الکل طبی تنها اتانول خالص وجود دارد