س. حمیدی

سنت‌های تجاوز جنسی در مردان ایرانی

گاهی وقت‌ها هم مردان از قبل زمینه‌هایی برای تجاوز خود فراهم می‌بینند. چنان‌که طی سال‌های اخیر عده‌ای راه انداختنِ "خانه‌ی مجردی" را مغتنم شمرده‌اند. ولی کم‌تر پیش می‌آید که کسی برای آسایش شخصی خود به خانه‌ی مجردی روی بیاورد. خانه‌های مجردی را حتا چه‌بسا برای گردهمایی‌های دوستانه فراهم می‌بینند. اغلب در این تجمعات دوستانه، پای مواد مخدر و مشروب را هم به میان می‌کشند. آن‌وقت نعره‌های مستانه این جمع، مزاحمت خود را برای همسایه‌ها بر جا خواهد گذاشت. تا شاید سرآخر این مزاحمت‌ها با حضور پلیس و نیروی انتظامی به پایان برسد. گفتنی است که مردم در ایران حتا به آداب و رسوم مشروب خوردن هم چندان آشنایی ندارند.