new/ashkbus-talebi.jpg
اشکبوس طالبی

هیجان ها چگونه در بدن ما تولید می شوند
و نقش آنها در زندگی روزانه ما چگونه اند؟

هیجان ها بخشی از انرژی و احساسات و رفتار ما را تشکیل می دهند . هیجانها عمدتا ریشه در محرکات پیرامونی دارند و هم می توانند سیستم عصبی و فیزیولوژیکی و هورمونی ما را فعال کنند . پیام های هیجانی وقتی به تالاموس ( ایستگاه پخش) می رسند ، راه دوگانه ای دارند یا به پایین به مرکز آمیگدال می روند که مرکز ترس و پرخاشگری است که باعث رفتار آنی و دفاعی وکوتاه مدت می شوند و یا با راهی کند و دراز به قشر فوقانی مغز می روند تا تجزیه و تحلیل شوند و پاسخ مناسب داده شوند که معمولا به رفتارهای بابرنامه و پیش بینی شده و عاقلانه منجر می شوند .