masoud-noghrekar5.jpg
بخش دو م مصاحبه در بارۀ کانون نویسندگان و به آذین

به‌آذین: طرحی مینیاتوری از سرگذشت جنبش روشنفکری ایران

بابک بهرامی

در انشعاب سال ۱۳۵۸ در کانون نویسندگان، در حد اطلاعات من، همه توده‌ای‌های عضو کانون، کانون را ترک کردند و «شورای نویسندگان و هنرمندان ایران» را بنا نهادند، و کار هم به لج‌بازی‌های تاسف‌بارتر کشیده شد. برای نمونه، شورای نویسندگان و هنرمندان ایران در نوعی دهن کجی به کانون نویسندگان ایران در حمایت از خمینی و حکومت اسلامی سنگ تمام گذاشت. نشانه‌های چنین برخوردی در هر شش «فصل‌نامه»ای که این شورا منتشر کرد چشمگیرانه دیده می‌شود.Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
سخنرانی مهرداد درویش پور در ایران آکادمیا

درباره خشونت ناموسی:انگیزه ها و پیامدها

در این سخنرانی به بررسی سه نظریه فرهنگ گرایی در مردم شناسی، فمینیسم رادیکال در مطالعات جنسیت و فمینیسم میان برشی در جامعه شناسی و مطالعات جنیست، ارزیابی از اشکال گونانگون خشونت های ناموسی و نحوه مقابله با آن، چرایی شدت گرفتن خشونت ناموسی در ایران و کم توجهی محققان و افکار عمومی نسبت به آن، نقش قانون و ایدئولوژی زن ستیز جمهوری اسلامی در تشدید ستم و خشونت ناموسی، اهمیت فرهنگ سازی، تغییر قوانین و افزایش دیگر منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت های ناموسی و همچنان اهیمت تغییر الگوهای مردانگی و ضرورت گسترش کمپین هایی علیه خشونت ناموسی علیه زنان پرداخته شده است.new/mehrdad-wahabi2.jpg

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در مورد تعریف “فساد” از زاویه اقتصاد، سیاست و اجتماعی. فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی؛ مدل اسلامیزه اقتصاد بورژوائی.

hossein-mosavian3.jpg
گفت‌وگوی نشریه اندیشه پویا با دکتر حسین موسویان به مناسبت ۲۵ سالگرد درگذشت دکتر کریم سنجابی

دکتر سنجابی در سیاست مخالف هر نوع وابستگی بود

آقای دکتر صدیقی و آقای اصغر پارسا آمدن به شورای مرکزی جبهه ملی ایران را به بعد از استعفای آقای دکتر سنجابی از دولت موکول و مشروط کرده بودند . لذا بعد از استعفای دکتر سنجابی هر دو به شورا پیوستند . در شورا آقای دکتر صدیقی این مسئله را مطرح کردند که در جبهه ملی ایران به جای سمت دبیر کل که در آن ایام ، رسانه ها به عنوان سمت آقای دکتر سنجابی به کار می بردند باید یک هیات رهبری ایجاد شود ، که این پیشنهاد در شورا تصویب شد و شورای مرکزی یک هیات رهبری پنج نفری متشکل از آقایان دکتر صدیقی ، دکتر سنجابی ، ادیب برومند ، اصغر پارسا و ابراهیم کریم آبادی انتخاب کرد .new/Narcissist1.jpg
مجید خوشدل

خودشیفته

گفت‌وگو با مسعود افتخاری

بله، کاملاً درست است. نیاز به تحسین شدن؛ نیاز به تأیید شدن به شکلی بسیار افراطی در انسان خودشیفته وجود دارد. و این برمی‌گردد به مرکزی ترین مسئله انسان خودشیفته، که همانا نداشتن عشق است. و این خصلت در تقابل با «شخصیت مرزی»ست. انسان وقتی از عشق تهی باشد، سرشار از نفرت می‌شود. انسان خودشیفته، انسان سیّال و پاکدلی نیست و پر از نفرت و آلودگی‌هاست، که نمونه‌های تاریخی آن را در دیکتاتورهایی نظیر هیتلر دیده‌ایم. که وقتی آن نفرت به بیرون جهت داده می‌شود، می‌بینیم که چه ویران سازی‌های عظیمی را می‌تواند موجب شود.masoud-noghrekar5.jpg
گفت‌وگوی رادیو زمانه با مسعود نقره‌کار

ماجرای اخراج به‌آذین از کانون نویسندگان چه بود؟ - بخش نخست

بابک بهرامی

به هرگونه دربارۀ رخداد انشعاب در کانون نویسنگان دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است، اما آنچه مسجل است اینکه هیئت دبیران وقت طبق اساسنامه اقدام کرده است، اگرچه نقش افراد وابسته به سایرگروه‌های چپ، به ویژه سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و سازمان‌های چپِ پاگرفته در مقطع انقلاب را در”سوءاستفاده”های اساسنامه‌ای به سود خط ایدئولوژیک–سیاسی‌شان، و در نتیجه در بروز این دست رخدادها نمی‌باید نادیده گرفته شوند.new/goharzad-amini-davishpour.jpg

در باره قتل های ناموسی

گفتگوی رضا گوهرزاد
با آسیه امینی و مهرداد درویش پور
برنامه پویش : تلویزیون اندیشه