hasan-hesam03.jpg

زندگینامه حسن حسام شاعر، نویسنده،
فعال کمونیست و زندانی دو رژیم

زندگی نامه اجتماعی و سیاسی، زندان ها دو نظام و مسایل کانون نویسندگان ایران
برگی از تاریخ: تلویزیون برابری

new/avokh-damavandi2.jpg
گفت و گوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

برگی از تاریخ: ۴۱ سالگی راه کارگر

در برنامه ی «برگی از تاریخ« علی دماوندی با ابراهیم آوخ یکی از کادرهاو بنیانگذاران راه کارگر، گفتگو کرده است. چگونگی وچرایی تاسیس این سازمان، از زندانهای شاه و محافل سه گانه ، تاانتشار کتابهای « فاشیسم ،کابوس یا واقعیت« ، مرحله انقلاب،تئوری انقلاب ، نقد رویزنیسم ، ، انتشار نشریه راه کارگرتئوری سه جهان وسوسیال امپریالیسم،گفتکوها با سازمان فدایی وپیکار، دوره سه ساله تا سرکوب ۶۰ ، نگاه این سازمان به مسئله قدرت سیاسی وانقلاب وضدانقلاب برآمده از انقلاب ، شعار انقلاب مرد-زنده باد انقلاب، ..masoud-noghrekar5.jpg
گفت و گوی وحید بدیعی (رادیو پویا) با مسعود نقره کار

در بارۀ مرگ مشکوک قاضی منصوری و ضرورت اتحاد در کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

در این برنامه نخست دکتر نقره کار پیرامون مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی صحبت می کند و پس از آن پیرامون ضرورت اتحاد برای کارزار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را مورد بحث قرار میدهدhasan-hesam03.jpg
حسن حسام

درباره
قتل های ناموسی در ایران و ...

تلویزیون برابری

Ruben-Markarian70.jpg

اعتصاب کارگران هفت تپه فراز جدیدی
در طرح مطالبات عمومی جنبش کارگری

نصرالله قاضی در گفتگو با روبن مارکاریان
بخش اول برنامه تلویزیون راه کارگر

new/zan_koshi.jpg
گفتگوی رادیو همبستگی
با زهرا باقری شاد و شعله ایرانی

درباره کمپین علیه ناموس پرستی
و خشونت ناموسی

new/hesam-saeedpour-3.jpg

مروری بر مهمترین رویدادهای ماه گذشته

نیم نگاه
برنامه ای از حسن حسام و بیژن سعید پور
تلویزیون برابری

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
گفتگوی تلویزیون ایران اینترناسیونال با مهر داد درویش پور

در باره قتل های ناموسی در ایران

قتل های ناموسی پیشتر هم وجود داشته است اما امروز جامعه به آن توجه بیشتر می کند و پشتیبانی ضمنی قوانین شرعی حاکم در جمهوری اسلامی نیز می تواند بسیاری از مردان را تشویق کند که به خشونت های ناموسی دست زنند بی آن که نگران مجازات سنگینی باشند. هم از این رو بیم آن می رود که این قتل ها خصلت زنجیره ای به خود گرفته و یکی الهام بخش دیگری شود. بو ِیژه آن که قاتلان به خوبی می دانند قانون در برابر قتل های ناموسی با مجرم با تساهل و تخفیف مجازات برخورد می کند.new/ramz-pirouzi-sepehri.jpg
فاطمه سپهری:

منظورما ازاستعفای خامنه ای این نبود و نیست که خامنه ای برود و خامنه ای دیگر بیاید، این نظام باید برود.

فاطمه سپهری، مسعود نقره کار و حسن اعتمادی
( برنامه رمز پیروزی)

new/Sedaghat_Vahabi1.jpg
وبینار: گفت‌وگوی مهرداد وهابی و پرویز صداقت

تحلیل وضعیت اقتصادی:
از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

جلسه دوم

دستگاه مفهومی ما و اینکه چه پدیده‌هایی را می‌بینیم چه پدیده‌هایی را نه، و از میان آنهایی که می‌بینیم کدام دسته را برجسته می‌سازیم، تابع دیدگاه عمومی ما ست. تفاوت دیدگاه‌ها در اقتصاد سیاسی چگونه خود را نشان می‌دهد و هر دیدگاهی چگونه خود را موجه می‌سازد؟masoud-noghrekar5.jpg
گفت و گوی رادیو همراه با مسعود نقره‌کار

نژادپرستی در امریکا
و نقش ترامپ در تشدید بحران

new/ghazi-markarian.jpg
گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان

جنبش علیه خشونت نژادی در آمریکا، یک جنگ طبقاتی تمام عیار

تلویزیون راه کارگر

در گفتگو با روبن مارکاریان درباره برخی از مسائل بین المللی از جمله حوادث مربوط به اعتراضات اخیر در آمریکا پرداخته می شود که به محورهای زیر اختصاص دارد.
با کشته شدن جورج فلوید آمریکا دستخوش اعتتراضات سراسری است که در نیم قرن گذشته بی سابقه است. اعتراض کنندگان بر آن هستند که خشونت نهادی و نژادی در دستگاه پلیس آمریکا موجب کشته شدن سیستماتیک سیاهان می شود. بحران کنونی که یک اعتراض سراسری بی سابقه است با بحران کرونا در آمریکا در هم آمیخته است.new/Sedaghat_Vahabi1.jpg
وبینار: گفت‌وگوی مهرداد وهابی و پرویز صداقت

تحلیل وضعیت اقتصادی
از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هائی

جلسه نخست: دیدگاه و چارچوب

دستگاه مفهومی ما و اینکه چه پدیده‌هایی را می‌بینیم چه پدیده‌هایی را نه، و از میان آنهایی که می‌بینیم کدام دسته را برجسته می‌سازیم، تابع دیدگاه عمومی ما ست. تفاوت دیدگاه‌ها در اقتصاد سیاسی چگونه خود را نشان می‌دهد و هر دیدگاهی چگونه خود را موجه می‌سازد؟new/goharzad-alavi2.jpg
گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون :

۱-اعتراض های خیابانی در آمریکا
۲-قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در ایران

۳-خامنه ای و مجلس سازی
۴- خامنه ای و دولت جوان و حزب اللهی
برنامه چالش - تلویزیون اندیشه