جیمز بالدوین

سخنی با معلمان

ترجمه بهروز نظری

اصل مطلب این است که سیاه پوستان بعنوان منبع نیروی کار ارزان به اینجا آورده شدند. آنها برای اقتصاد ضروری بودند. برای توجیه این حقیقت که با سیاهان بگونه‌ای رفتار شد که گویا حیوان بودند، جمهوری سفید پوستان باید خود را شستسوی مغزئ میداد و بخود می قبولاند که سیاهان حیوان بودند و باید با آنها مثل حیوان رفتار میشد. بهمین خاطر برای یک کودک سیاه تقریبا ناممکن است که چیزی درباره تاریخ واقعی خود کشف کند. دلیل این روشن است، بمحض اینکه این "حیوان" به ارزش خود پی می برد، بمحض اینکه او باور می‌کند که یک انسان است، او حمله به کل ساختار قدرت را آغاز می‌کند. بهمین خاطر است که آمریکا زمان زیادی را صرف آن کرده که سیاه پوستان را در سر جایشان نگه دارد. آنچه که من تلاش می‌کنم به شما تلقین کنم این است که این تاریخ تصادفی نبود، کار خدا نبود، محصول کار آدم های خوش نیتی نبود که در چیزی که نمی فهمیدند مداخله کردند.