Taghi
تقی روزبه

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

اما مهم ترین مسأله انتخابات این بار، خودنفس انتخابات و بیشتر از آن بحران در دمکراسی تاکنونی آمریکااست که مؤلفه های گوناگون آن زیرپرسش رفته است. تمکین به چرخه قدرت براساس نتیجه و دبه در نیاوردن از جمله آنهاست. اما این تنها یک وجه از این بحران است که ترامپ صراحتا مدعی است که قطعا می برد و گرنه تقلب شده است. او در واقع پیشاپیش شیوه شماری و صحت شمارش آ راء را زیر سؤال برده است و از صراحت دادن به پذیرش انتقال مسالمت آمیز قدرت طفره رفته است و بر همین اساس انواع سناریو های مختلف توسط رسانه ها و مفسرین و غیره برای انتخابات پیش رو مطرح شده است.new/ghalam-1.jpg
روزنامه لوموند

«شارلی اِبدو» : «ما، شما را تنها نمی گذاریم»

ترجمه ی علی شبان

« زیرا ما هرگز در برابرتان سر خم نخواهیم کرد. ما هرگز صحنه را ترک نمی کنیم.» رِیس Riss، مدیرِ و سردبیرِ هفته نامه ی شارلی اِبدو، در سرمقاله ی ۲ سپتامبر ۲۰۲۰- اولین روز گشایشِ دادگاه ِ کشتارِ روزنامه نگاران ِ شارلی در ژانویه ۲۰۱۵ - به روشنی وبدونِ رنگ و لعاب، این کلمات را نوشت. و در روزهای پس از این کشتار، با حمله به فروشگاه بزرگِ مواد غذائی متعلق به یهودیان در پاریس، چندین تن جان خود را از دست دادند و آن‌ها که باقی ماندند، نتوانستند در تَن و جان خود به دور از غم جانکاه این فاجعه، به زندگی عادی ی ادامه دهند.جیمز بالدوین

سخنی با معلمان

ترجمه بهروز نظری

اصل مطلب این است که سیاه پوستان بعنوان منبع نیروی کار ارزان به اینجا آورده شدند. آنها برای اقتصاد ضروری بودند. برای توجیه این حقیقت که با سیاهان بگونه‌ای رفتار شد که گویا حیوان بودند، جمهوری سفید پوستان باید خود را شستسوی مغزئ میداد و بخود می قبولاند که سیاهان حیوان بودند و باید با آنها مثل حیوان رفتار میشد. بهمین خاطر برای یک کودک سیاه تقریبا ناممکن است که چیزی درباره تاریخ واقعی خود کشف کند. دلیل این روشن است، بمحض اینکه این "حیوان" به ارزش خود پی می برد، بمحض اینکه او باور می‌کند که یک انسان است، او حمله به کل ساختار قدرت را آغاز می‌کند. بهمین خاطر است که آمریکا زمان زیادی را صرف آن کرده که سیاه پوستان را در سر جایشان نگه دارد. آنچه که من تلاش می‌کنم به شما تلقین کنم این است که این تاریخ تصادفی نبود، کار خدا نبود، محصول کار آدم های خوش نیتی نبود که در چیزی که نمی فهمیدند مداخله کردند.