ILO-e.jpg
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی

جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار

آنچه در زیر می خوانید ترجمه پرونده شماره ۲۵۰۸ تهیه شده توسط "کمیته آزادی انجمن" سازمان جهانی کار است که به عنوان بخشی از گزارش ها و پرونده های دیگر در تاریخ ۱۷ ماه ژوئن ۲۰۱۷ جهت بررسی هیئت مدیره سازمان جهانی کار تهیه گردیده و همچنین در سایت این سازمان انتشار یافته است.پیمان نعمتی

استراتژی های سیاسی جنبش زنان ایران:
تردید، ناروشنی، تناقض – بخش پایانی

نیازمبرم تعریف استراتژی سیاسی جنبش زنان و ترسیم رابطه آینده عملی شدن مطالبات زنان و حاکمیت سیاسی، ازلحاظ نظری به نقد گرایشات بازدارنده تاریخی درجنبش زنان بستگی دارد. نظراتی با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی که ضمن همنوایی و احساس دلبستگی با جنبش های مدنی و زنان، آینده عملی شدن مطالبات جنبش زنان را به استقرار حاکمیت سکولار دموکراتیک وعده می دهند.ارژنگ بامشاد

گردهم آئی با شکوه سی و یکم مرداد ماه بازنشستگان
نماد ورشکستگی نظام ولایت فقیه
افشاگر رسانه های همگانی

گردهم آئی با شکوه ،همبسته و متحد بازنشستگان، نشان داد که آنها باید به نیروی خود و هم سرنوشت تانشان تکیه کنند. حضور تعدادی از بازنشستگان در خانه اسماعیل عبدی و شعار "معلم زندانی آزاد باید گردد" یا "جای معلم زندان نیست" نشان داد که آن ها به اهمیت همبستگی و دفاع از همدیگر بخوبی واقفند. اکنون بسیاری از شاغلان آینده خود را در سیمای بازنشستگان می بینند. از این روست که وحدت و همگرائی میان بازنشستگان و شاغلان، یکی از حلقه های اساسی قدرتمندشدن این حرکت های اعتراضی و بر حق است.