ramin-hosseinpanahi200.jpg
فراخوان به تظاهرات

حکم اعدام رامين حسين پناهی را بیدرنگ لغو کنید.

زمان دوشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ ساعت ۱۵
محل تجمع: مقابل وزارت امور خارجه نروژ در اسلو
Utenriksdepartementet.
7. Juni Plassen 1, 0251 Oslo

هموطنان گرامی، نیروهای آزادیخواه، وجدانهای بیدار
در همین رابطه تظاهراتی اعتراضی در مقابل وزارت خارجه نروژ برگزار میشود. ما از تمامی ایرانیان نروژ ميخواهيم كه با ما همراه شوند تا پژواك صدای در گلو خفه شده هم ميهنمان در بند خود باشيم و با فریادی هر چه رساتر، خواهان لغو حکم اعدام رامين حسين پناهی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی شویم.dasti-be-eteraz1.jpg
هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران

فراخوان به گردهمائی در پاریس

محل میدان تروکا درو
زمان یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ ، ساعت ۱۵ تا ۱۷

هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران شما را به شرکت در یک گرد همائی اعتراضی دعوت میکند که در میدان حقوق بشر پاریس برگزار میگردد.
این گردهمائی با خواست آزادی زندانیان سیاسی و در کادر نفی نطام حاکم، پشتیبانی از جمهوری ایرانی و بمنظورافشای جنایت های رژیم و جلب افکار عمومی جهانی سازماندهی شده استIran_Protest_Event_NY_FB1.jpg
اطلاعیه در پیوند با

گردهمایی پشتیبانی از خیزش اعتراضی ۹۶ در نیویورک

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران

۱- ما خواستار آزادی در کلیه عرصه ها از جمله رسانه ها، اینترنت، پوشش، تجمعات و تشکلات مستقل هستیم.
۲- آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله دستگیرشدگان جنبش ۹۶
۳- ما خواهان به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و پرداخت فوری حقوق عقب افتاده همه کارگران و کارمندان هستیم.خیزش اعتراضی مردم

سخنرانان:
بهورز خلیق، مسعود فتحی، احمد هاشمی
شنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۸
گروه پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)