گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر- مقیم اتریش
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش

دعوت به سخنرانی و گفتگو به مناسبت دهم دسامبر،
سالگرد انتشار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

سخنرانان: پرفسور دکتر سیروس میرزائی - رضا علیجانی از شخصیت های ملی-مذهبی
زمان: ۹ دسامبر ۲۰۱۴ ، ساعت ۱۹

جنبش دانشجوئی از دیروز تا امروز

میهمانان: علی افشاری - کاظم کردوانی - مهدی فتاپور
زمان: شنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر)
گروه کار جوانان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)