همه زندانیان سیاسی ایران، آزاد باید گردند

برگزاری تظاهرات اعتراضی در وین
مکان‫: Schwarzenbergplatz ‬به سوی سفارت
زمان‫: ۲۳ دسامبر ۲۰۱۰ ، ساعت ۱۷

فراخوان به مبارزه برای آزادی نسرین ستوده

حل تجمع: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در اسلو
زمان: دوشنبه ۲۰ دسامبر ساعت ۱۱
کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران (نروژ)

میزگرد نمایندگان ۹ سازمان سیاسی اپوزیسیون در پالتاک

پیرامون حقوق بشر و جایگاه آن در نگاه و مبارزه سیاسی اپوزیسیون
روز یکشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۱ آذر ۱۳۸۹)