bijan-baran.jpg
بیژن باران

کادرها و کارهای فرهنگی کنفدراسیون

کنفدراسیون یک سازمان صنفی، علنی، توده ای، دمکراتیک بود. بخاطر اختناق سیاسی درون کشور، این سازمان در غرب بزرگترین و قویترین سازمان دانشجویی در جهان بود. در کنفدراسیون خطوط سیاسی امکان بحث و جدل با هم یافته؛ زن و مرد حق مساوی داشتند. مانند نیروهای دیگر نتوانست ماهیت بنیانگرایی شیعی را که از دوره ایزنهاور تا کمربند سبز برژینسکی در خاورمیانه نضج گرفته بود، دریابد. لذا در جدل های بیحاصل سیاسی بخشی از جوشش نیروها هدر رفت.