bijan-baran.jpg
بیژن باران

سازمان‌های سیاسی برونمرزی هم‌زمان با کنفدراسیون

در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم خارج، هواداران سازمانهای سیاسی عمده، فعال بودند. در استبداد مطلقه وابسته، احزاب قلع و قمع شده؛ به خارج کوچیدند. سازمانهای مخفی عمده مائویست، شیعی، مستقل در سازمان توده ای، علنی، دمکراتیک کنفدراسیون جهانی به نشر تبلیغات خود در ۲ دهه از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پرداختند.