bijan-baran.jpg
بیژن باران

تاریخچه سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
عضو کنفدراسیون

کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج (اتحادیه ملی) شبکه ارتباطی برای تبلیغ اخبار به زبانهای مهم غربی و دفاع از مبارزات ایران بود. این توان سریع و جهانگیر از دولت ایران قویتر و موثرتر بود. کنفدراسیون از 10 فدراسیون کشوری مانند آمریکا و آلمان و هر فدراسیون از چند منطقه و چند ده واحد شهری مانند واشنگتن و کلمبیا تشکیل می شد.bijan-baran.jpg
بیژن باران

سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا عضو کنفدراسیون

سازمان دانشجویان صنفی، دمکراتیک، توده ای، علنی، ضد امپریالیسم، ضد حکومت استبداد بود. صنفی برای نیازهای قشر دانشجو مانند شهریه و مسکن، دمکراتیک در بر گیرنده طیف سیاسی از چپ تا راست می شود. توده ای یعنی غیر حزبی بود. بضد استبداد مطلقه و حضور امپریالیسم، دفاع از زندانیان سیاسی بود. برای استقلال، رفع کاپیتولاسیون، آزادی در ایران، تبلیغ مبارزات مردم، گسترش فرهنگ اقوام ایرانی، حمایت از جنبشهای رهایی بخش مبارزه کرد.