فراخوان به گردهمایی


جان زندانیان اعتراضات ابان ماه خونین و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است!
در دفاع از آزادی دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی!
در دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی!

زمان: شنبه ۲۹فوریه ساعت ۱۵
برگزارکنندگان: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

بزرگداشت چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

پژواک رستاخیز سیاهکل در قیام آبان
سخنران: رفیق چنگیز قبادی فر
یکشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۰ برابر با ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
تورنتو - کانادا

خشم و دادخواهی

در گفتگو با:میهن روستا
زمان: جمعه ۷ فوریه ۲۰۲۰، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین