خدامراد فولادی

سرمایه ربایی در کمین ِ سرمایه داری!

ما در دورانی زندگی می کنیم که نمی توان به راحتی داستان پردازی و افسانه سازی کرد و برای افراد سرگذشت و پیشینه و شخصییت ِ جعلی ساخت و او را به میل ِ خود و منطبق بر نیت ِ خود آنچنان که نبوده وانمود کرد. واقعییت ِ غیر ِ قابل ِ انکار این است که از صدر تا ذیل ِ حاکمان ِ کنونی هیچکدام هیچگاه نه سرمایه دار بودند و نه مالکییت بر وسائل ِ تولید( صنایع و کارخانه ها ) و نهادهای اقتصادی و مالی را قانون مندانه و به طور ِ تاریخی کسب نمودند. آنها همگی و بدون ِ استثنا پس از کسب ِ قدرت ِ سیاسی به نیروی روستاییان و حاشیه نشینان ِ شهرها بود که « از فرش به عرش» صعود کردند و مالکییت ِ نه فقط وسایل ِ تولید و بانکها و شرکت ها بلکه مالکییت ِ جان ِ انسان ها را یکجا و مادام عمر به نام ِ خود کردند.