logo

حماسه سیاهکل، مقاومت و ستیز
بر پائی جنبش نوین کمونیستی ایران

گفتگو رادیو پیام آزادی با آقای مهرداد باباعلی پژوهشگر چپ،استاد دانشگاه در پاریس در باره چهلمین سال بر پائی جنبش فدائی

جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۴ فوريه ۲۰۱۱

sihkal.jpg
آثار و نوشته های بنیانگذاران جنبش فدائی حاکی از این است که جنبش نوین کمونیستی به اعتبارگسست و برش و فاصله گرفتن از حزب توده که مخاطب اول و اصلی آن می باشد.این جنبش در مقابل احزاب سنتی مانند حزب توده و جبهه ملی و به طوراخص در مقابل حزب توده است تا جبهه ملی. این جنبش، فرهنگ باسازی مقاومتی است که صورت نگرفته بود.

بخش اول را بشنوید

توسل به جنبش چریکی در ایران به هیچ وجه کپی برداری از روی نسخه های امریکای لاتین و... نبوده. بلکه شرایط واحد سیاسی در سطح بین المللی منجر به پیدایش جنبش های مشابه گردیده است.
در ایران کودتای ۲۸ مرداد و برقراری دیکتاتوری و جباریت کلاسیک شاه امابه اقتدار نظامیان نمی انجامد. البته شاه خود ،بزرگ ارتش داران است.
شرایط بین المللی پس از جنگ جهانی دوم در مورد ایران به عنوان پل پیروزی حاکی از توافق میان دو قطب جهانی براین که در ایران یک حکومت اتوکراتیک فردی و یا اولیگارشی غیر نظامی حاکم باشد، است.
همسایه شمالی ایران نظیر ایالات متحده امریکا خواهان این نبود که در ایران یک رژیم نظامی بر سر کار باشد. برای شوروی این توافق وجود داشت، که در ایران رژیم شاه باشد و نه حکومت نظامیان.
شکل حکومت استبدادی در ایران در آن دوره باید مورد توجه باشد.
پیروزی بسیار آسان کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت رژیم شاهنشاهی و عدم مقاومت حزب توده و این که جبهه ملی نیز قادر به ممانعت از آن نیست، واقعه مهمی است که به لحاظ سیاسی و روانشناسی اجتماعی در جامعه ایران رخ می دهد.
کودتای ۲۸ مرداد سرآغاز جنبش نوین کمونیستی در ایران است.
سنتی ها احزابی هستند که در ۲۸ مردادیا فلج بودند و یا مقاومت نکردند. آن ها شامل حزب توده و از جانب جبهه ملی هم دست بسته و سر به نواله تقدیر نهاد، می شوند. روحانیت درکودتای ۲۸ مرداد در کنار رژیم کودتا بود.


بخش دوم را بشنوید

آثار و نوشته های بنیانگذاران جنبش فدائی حاکی از این است که جنبش نوین کمونیستی به اعتبارگسست و برش و فاصله گرفتن از حزب توده که مخاطب اول و اصلی آن می باشد.این جنبش در مقابل احزاب سنتی مانند حزب توده و جبهه ملی و به طوراخص در مقابل حزب توده است تا جبهه ملی. این جنبش، فرهنگ باسازی مقاومتی است که صورت نگرفته بود.
در مقابل سیاست خروج و فرار و مهاجرت حزب توده و سیاست تمام احزاب دیگر مانند نهضت آزادی و سیاست صبر و انتظار جبهه ملی و اللهیار صالح و بخش هائی از جبهه ملی که با شعار شاه باید سلطنت کند نه حکومت که در چارچوب قانون اساسی شاه حرکت می کردند، جنبش فدائی به باز سازی سیاست مقاومت، فریاد و شکستن سکوت و ترویج گفتمان نه گفتن به رژیم است. که صدای شأن و مشروعیت خواست های مردم ایران است.
نگاه کنید به رهبران این جنبش و مقابسه کنید.
فرهنگ جدیدی از رهبر، رهبری و مبارزه سیاسی ارائه می شود. رهبران در صف مقدم مبارزه ایستاده اند. در راه هدف ایثار باید کرد تا انجام وظیفه. با فرهنگ کم ترین هزینه در باه مبارزه و آن چه که امروزه سیاست رئال پلیتیک نامیده می شود میانه ای ندارد. برای تحقق یک ایده ال، رهائی از استبداد عدالت و مساوات می رزمد، در حالی که هدف اصلی و مرکزی این جنبش، نفش ایجاد مقاومت بود.


بخش سوم را بشنوید

جایگاه جنبش فدائی،جایگاه فریاد است. قاطعیت شاه باید برود، حاصل قاطعیت فرهنگ مقاومت است و فدائیان خلق پیشرو آن هستند.
فدائیان در شکل دادن به گفتمان سازش ناپذیری و ارائه چهره صریح و شفاف از اپوزیسیون در مقابل پوزیسیون به صورت فعال نقش داشتند. در سال های اخیر شاهد این شفافیت نیستیم بلکه در این عرصه درهم ریختگی وجود دارد.
فقر تئوریک را در بهترین آثار جنبش فدائی می توان دید.
نکته اصلی قرابت حنبش فدائی به عنوان دستگاه فکری با اندیشه توده ای در پوپولیسم و خلق گرائی آن است.
در این دستگاه فکری، مبارزه علیه امپریالیسم مطلقا و فی نفسه مترقی است.
رادیکالیسم پوپولیستی در حنبش فدائی در مقابل جباریت کلاسیک رزمنده است. اما در مقابل جباریت بی چهره (جمهوری اسلامی) این رادیکالیسم کم رنگ می شود و قدرت اعتراضی خود را از دست می دهد.


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

حماسه سیاهکل...
بهروز قاسمی
2013-07-10 04:13:43
آنچه ادا شد دور از واقعیت نبود اما بیان چند یادآوری را لازم دیدم، اول آنکه با جمله: "فقر تئوریک را در بهترین آثار جنبش فدایی میشود دید" مخالفم زیرا دور از انصاف است، نه از جنبه اخلاقی که با درک علمی ناسازگار است زیرا فقر در مقابل غنی مفهوم پیدا میکند و بدون شاهد برای مقایسه معنا ندارد. بدیگر سخن، فقر در بهداشت امروز یک جامعه مانند ایران در قیاس با امروز انگلستان در نظر گرفته میشود نه با 700 سال قبل انگلستان، انسان فقیر در کنار انسان غنی، در فقر دیده میشود و بدون این قیاس نه فقیر و نه منعم قابل شناسایی نیستند.

حال بگویید در زمان نگارش جزوات فدائیان، غنی در تئوری جنبش کمونیستس ایران که بوده است؟
اولین عنوان کننده تئوری "بورژوای کمپرادور" و اولین عنوان کننده موضع مستقل در مقابل "شوروی و چین و کوبا و آلبانی"و هر قطب احتمالی دیگر، فدائیان بودند تا استقلال سیاسی و تشکیلاتی آویزه گوش مبارزان شود و همچنین تأکید بر باورهای کمونیسم محلی و سخن از بالیدن به فرهنگ بالنده خلقهای ایران.... همه از غنای جوانانی گوید که تمامی این آثار را در واقع کمتر از 5 سال نگارش کردند و نه در آرامش کتابخانه های آمریکا، اروپایی که در بطن زندگی در پایگاه مخوف و دلهره آور(خانه تیمی)درون شهری که در صورت کشف 2 تن از آنان 2000 تن مأمور میگماردند.
پس غنی بودند از تئوری و هم در جسارت و عشق در آن روزگار فقر زده.
بررسی تعداد کتابها و جزوات نوشته شده بین سالهای 1350 تا 1355 اثبات میکند که خیل قلم به دستان، سلاح به دست شده اند نه بر عکس آن، گرچه موافقم ادامه دهندگان راه آنانکه خیر، بلکه حمل کننده آرم آنان، هم در جوهر جسارت فقیر ماندند و هم در کنه تئوری.
دوم آنکه آنچه در گفتار جناب باباعلی عنوان شد از توانمندی های فدایی، برآمده از یک تجربه چند ماه یا چند ساله آن بنیانگزاران، در تشکلهای جبهه ملی و حزب توده نبود بلکه حاصل فرهنگ کهنی بود که در جمع عوارض و فواید آن خارج از این مقال باید سخن گفت.
از فوائدش همان بس که آموزنده "جسارت، تعقل و عشق" بود و عوارضش، محرومیت مردمان از بهره وری ثروت وجودی آنان به هنگام فقر خود.

جنبش فدائی
سرور علی محمدی
2011-02-08 17:15:54
باید سپاسگزار بود از دست اندرکاران رادیو پیام آزادی که برای به تصویر کشیدن جنبش فدائی از سنت چندین سالهء نشریات پیروی نکردند و راه تازه ای را برگزیدند . این مصاحبه نه تنها برای من و ما که حیثیت سیاسی مان با جنبش فدائی گره خورده وهمواره از سقوط ان به دره فراموشی بیمناک بوده ایم بلکه برای نسل جوان که تنها شاهد حمایت و اطاعت بی چون و چرا از حزب توده و به تبع آن از حاکمیت جمهوری اسلام هستند بسیار با ارزش و قابل تعمق است . ریشه یابی علل موفقیت جنبش فدائی در سالهای سیاه خاموشی و فراگیری ان در مقطع انقلاب را می توان تنها با نگرشی علمی و دانشی همه جانبه پاسخ گفت . در طول سالها رفیق عزیز ما مهرداد باباعلی ثابت کرده که سخن گفتن را جز از این طریق جایز نمی شمارد.ادامه این سلسله بحث ها داهگشای نسل اینده خواهد بود. با سپاس از شما.


جوان
2011-02-07 20:50:37
مصاحبه بسیار ارزشمندی است در جهت روشن کردن اذهان در این همه غبار که حول سازمان فدائی وجود دارد. ایکاش دیگران نیز با این شیوه علمی به این جنبش نگاه می کردند. باز هم خسته نباشید

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد