سم گیندین و پل جی

اتحادیه‌ها را دگرگون کنید و بیکاران را سازمان دهید

ترجمه و تلخیص از بهروز نظری

ما شکست خوردیم چرا که از منظر مسایل طبقاتی فکر نکردیم. برخورد ما دفاعی بوده است. دریافتن اهمیت نگاه طبقاتی پتانسیل‌های بزرگی را آزاد خواهد کرد .پتانسیل عظیمی نیز در رابطه با مساله محیط زیست وجود دارد و اتحادیه‌ها در مجموع، بجز چند استثنا، در اینمورد فعال نبوده ا‌ند. پاندمی کرونا نشان داد که ما تا چه اندازه فاقد آمادگی لازم برای مقابله با بحران واقعی در بهداشت و درمان بودیم. اما پاندمی ای که وجود داشت و دارد و موقتا بکنار رانده شده، پاندمی محیط زیست است. همه اینها گشایش های مهمی هستند. و این یک تراژدی واقعی خواهد بود اگر که اتحادیه ها از فهم اینکه دوره فعلی یک نقطه عطف، فرصتی برای تغییر وضع موجود و احیا جنبش کارگری‌ است، عاجز باشند.new/haft-tapeh1.jpg
کمال خسروی

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی

زندگی روزمره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، حتی زمانی‌که با جنبش‌های اجتماعی و خیزش‌های انقلابی دچار گسست و اختلال نشده باشد، همیشه با بحران روبروست؛ خواه بحران‌های ادواری، خواه بحران‌های ویژه و «ناگهانی». دامنه و ابعاد این بحران‌ها متفاوت است. گاه سراسری است، گاه موضعی؛ و موضعی‌بودنش، گاه محدود است به شاخه‌های معینی از تولید، گاه به مناطق و محیط‌های ویژه. در طی این بحران‌ها، سازمان و روال عادیِ تولید و تحقق ارزش دچار اختلال می‌شود یا کاملاً کارایی‌اش را از دست می‌دهد و از این‌طریق امکانات تازه‌ای برای تغییر در سازمان و روالِ تولید و تحقق ارزش فراهم می‌شود. مثلاً بنگاهی اقتصادی که در مالکیت فردی است به مالکیتِ سهامی سپرده می‌شود، یا برعکس؛ یا نهادهای «عمومی» و دولتی ــ در معنای عام واژه‌ی «دولت» ــ مالکیت و مهار یک بنگاه اقتصادیِ رو به ورشکستگی یا انقراض را برعهده می‌گیرند.