«مستمری» بحرانی که صندوق را فلج می‌کند؛
از چاله به چاه

آیا بازنشستگانِ فردا وضعیت‌شان از مستمری‌بگیرانِ امروز بدتر خواهد بود؟ آیا تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانیِ آب رفته و امکانات رفاهیِ ناکارآمد، سرنوشتی‌ست که در انتظار دورانِ تقاعدِ کارگرانِ امروز است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، چه عواملی تامین اجتماعی را به این روز انداخته که مجبور است برای پرداخت مستمری بازنشستگان از بانک رفاه «وام» بگیرد؟ این، سوال کلیدی‌ست؛ پاسخ صحیح و کارشناسانه به این سوالِ نه چندان ساده می‌تواند در آینده رفاهی کارگران و مزدبگیران، تاثیر اساسی داشته باشد و البته پاسخ به همین سوال ساده است که «راهکارهای» خروج از بحرانِ منابع-مصارف را مشخص می‌کند.