س. حمیدی

زمینه‌های قانونی تجاوز به کودکان

بنا به تجربه‌ای چهل ساله تحول کیفی در نگاه مدیران جمهوری اسلامی امری ناممکن به نظر می‌رسد. آنان ضمن پیش رو داشتن رهنمودهای به ظاهر اخلاقی رهبر جمهوری اسلامی، "رساله‌های عملیه‌ی حضرات آیات عظام" و احادیث و روایات، همچنان بر دنیای گرد و خاک گرفته‌ی خودشان می‌تنند. چون نمی‌توانند و نمی‌خواهند از دنیای واپس‌گرایانه‌ی خویش قدمی هرچند کوچک پا بیرون بگذارند. حتا چه‌بسا به استناد احکام شرع و قانون‌های خودفرموده، متجاوز را از اتهام می‌رهانند. چون مبنا بر این قرار می‌گیرد که گویا کودک لواط داده است. همچنین تنظیم هدفمند پرونده‌هایی از این نوع چنان شرایطی را فراهم می‌بیند تا سرانجام کودکان را بر کرسی اتهام بنشانند. تجربه‌هایی از این نوع به دفعات طی سال‌های اخیر در صحن دادگاه‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده‌ است.