سعید مدنی

جنبش اجتماعی درا يران

گفت ‌وگو با دكتر پرويز پيران

مفاهیمی مثل جنبش اجتماعی، جنبش سیاسی، جنبش فكری، جنبش فرهنگی یا جنبش مذهبی همپوشانی دارند. اما یكی از دلایل این تقسیم بندی ها تسهیل مطالعه و بررسی است. چون آن میزان همپوشانی گاهی در زمینه هایی آنقدر زیاد می شود كه این جداسازی ها جنبه قراردادی پیدا می كند و عناصر كلیدی كه از ماهیت نوع جنبش سرچشمه گرفته مبنای تعریف قرار می گیرد. این جاست كه جنبش سیاسی به تغییرات و تحولات ساختار سیاسی و قدرت ناظر می شود. جنبش اجتماعی هم ناظر میشود به حركات سازمانیافته و آگاهانه مردم در جهت زمینه هایی كه مستقیماً سیاسی نیستند، ولی اجتماعی اند.afsaneh-khakpour.jpg
افسانه خاکپور

تیتر دكترا و استفاده جعلی آن

کاربرد تیترهای واهی دکتر؛ پژوهشگر؛ استاد دانشگاه؛ نویسنده؛ روزنامه نگار و غیرو به منظور کسب اعتبار یا بدتر از آن برای رسیدن به مقام و مرتبه؛ تبلور فرهنگی کژپندار؛ جعل انگار و بیمارگونه ای ست که در دهه گذشته گریبان عده ای ازهموطنان ما را گرفته است.
از همین رو پدیده «خود دکترخوانی » یا اشاعه فرهنگ « بخوان مرا دکتر» به نحوی مضحک در چند ساله اخیر در میان بعضی از ایرانیان داخل و خارج کشور شیوع یافته و برای بعضی به یک ترفند بی معنا تبد یل شده است.rashel.jpg
راشل زرگریان

افسردگی(زندان روحی)

افسردگی بیماری بی رحمی است که وجود انسان را از تو می خورد. شخص پیوسته در یک حالت ترحم شخصی بسر می برد. در سال ۱۹۶۰ یک روانکاو به نام "سام" اظهار داشته است که افسردگی میتوس (موهوم) است. سام همچنین اضافه کرده است که افسردگی نمی تواند بیماری باشد. او گفته است که دراین میتوس اعضای شخص ازداخل مرده است. در خیلی موارد بیماران افسرده قدرت عقلانی خودرا بدون هیچ رابطه ای با ناراحتی از دست می دهند.