logo

فروش کلیه و نوزاد آخرین امید تهیدستان

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

یدالله بلدی

new/yadollah-baladi4.jpg
یاور ۳۵ ساله اهل الیگودرزمضطرب ونگران دربرابر یکی از بیمارستانهای تهران درحال گفتگو بایکی از دلالان کلیه است وبا التماس ازاو خواهش میکند تاهرچه زودتر کلیه اش را بفروش برساند زیرا فرزندان نیمه گرسنه اش چشم براه پدرشان هستند، یاور چندروز است برای فروش کلیه اش به تهران آمده وشبها در یک ساختمان نیمه تمام که همشهریانش درآنجا کار میکنند شب را به صبح میرساند، یاورنمونه ایست از انسانهای درمانده ایکه آخرین امید شان برای تامین هزینه های چندماه اززندگی فلاکت بارشان فروش کلیه یانوزاد است.

بخرانهای ژرفی جامعه مارا درهمه عرصه ها فرا گرفته وبدیهیست که این بحرانها پیامدهای ناگواری برای مردم بویژه زحمتکشان وتهیدستان داردوبه فلاکت آنان خواهد افزود، یکی از پیامدهای این بحرانها فروش کلیه ونوزاد است، پدران ومادرانی که فاقد وسائل ولوارم قابل فروش هستندتنها شانس وامید ودر واقع آخرین امیدشان فروش کلیه یا نوزاد است

نکاتی چند درباره فروش کلیه.

بر طبق آمار انتشار یافته در20 سال گذشته 43000 کلیه درایران خرید وفروش شده، کوچه حسینی در خیابان ولیعصردرتهران وخیابانهای اطراف بیمارستانها جایگاه خریداران وفروشندکان ودلالان وواسطه های کلیه است همچنین نصب آکهی های فروشندگان وخریداران کلیه بردیوارهای خیاباهای پررفت وآمد به امری عادی تبدیل شده است که دراین آگهی ها نوع گروه خون ، سن وشماره تلفن فروشنده قید شده وجملاتی مانند "لطفا سریع تماس بگیریدزیرا شدیدا نیازمند هسنم "نیز در این آگهی ها بچشم میخورد.
کلیه ها بین30 تا 80 ملیون تومان خرید وفروش میشود .

نحوه خرید وفروش کلیه با 3 شیوه انجام میپذیرد

1: خریدار وفروشنده از طریق آگهی ها وتماس تلفنی باهم قرار میگذراند وپس از طی مراحل اداری وپزشکی برسر قیمت به توافق میرسند در این مورد که واسطه وجود ندارد مبلغ بیشتری نصیب کلیه دهنده میشود.

2: خرید وفروش کلیه که توسط واسطه ها انجام میشود وتمام مراحل اداری را واسطه ها انجام میدهند دراین معامله فروشنده مبلغ کمتری دریافت میکند زیرا مبلغی ازبهای کلیه به دلالان تعلق میگیرد درسالهای اخیر به علت رشد دلالی وواسطه کری درتجارت ونقش دلالان درهمه امور تجاری فروش کلیه هم از این بخش انگلی واسطه گری بی نصیب نمانده است وباندهائی دراین زمینه تشکیل شده اند.

3: نهادها وانجمنهای نیکوکاری درسراسر ایران تشکیل شده که هدف آن کمک به هموطنان برای رفع مشکلات آنانست ازجمله پرداخت پول برای آزادی زندانیانی که بخاطر مشکلات مالی زندانی شده اند ودیگر مشکلاتی که تهیدستان باآن روبرو هستند، یکی از این نهادها ، انجمن حمایت از بیماران کلیوی نام دارد که برای بیماران تهیدستی که نیازمند پیودند کلیه هستند هزینه خرید کلیه را جمع آوری کرده ومیپردازند.

ایران رکوردار فروش کلیه در دنیاست و فروش این عضو بدن فقط در مصر وپاکستان رایج است.

90درصدفروشندکان کلیه را مردان و10 درصدرا زنان تشکیل میدهند وسن فروشندگان کلیه بین 20 تا35 سال است ، بهای کلیه با تورم وافزایش قیمتها تغییر میکند کلیه معتادان هرجند ارزانتر است اما خریدار کمتری دارد.

بارواج کلیه فروشی در ایران بعضی از شهروندان عربستان وامارات که نیازمندییوند کلیه هستند از طریق دلالان به ایران میایند وچون فروش کلیه به اتباع بیگانه مجاز نیست واسظه ها با تمهیداتی برای این بیماران شناسنامه ایرانی تهیه کرده ومبلغ کلانی را بدست میاورند.

دوسال پیش خبر هولناک ودردناکی منتشر شد که جسد دو کودک حدود دوارده ساله در بیابانهای اطراف تهران کشف شد که جنازه ها فاقد کلیه بوده اند هبچکدام از سازمانهای مسئول این جنایت را پیگیری نکردند وهویت این قربانیان نیز مشخص نشد .

آقای حسینعلی شهریاری نمایند مجلس وعضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در کمال بی مسئولیتی اظهار میدارد که " چه اشکال داردوقتی فرد درفقر بسر میبردبادریافت 20 الی30ملیون تومان زندگی اش متحول شودضمنا فروش کلیه منع شرعی ندارد" بنظر این نماینده فقر وتنگدستی هم حتمااشکال شرعی ندارد.

فروش نوزادان وکودکان.

فروش نوزادان با کودکان در میان معتادان وتهیدستان بتدریج به امری عادی تبدیل شده است ونوزادان وکودکان که آینده وسرنوشتی نامعلومی درانتظاز آنانست بعنوان قربانی مانند کالاخرید وفروش میشوند، مادرانی که درگرداب اعتیاد یاتهیدستی دست وپا میزنند ناچارند برای سیر کردن شکم فرزندانشان یا بدست آوردن مواد مخدرفرزند دلبند خودرا بفروش برسانند این مادران در هر شرایطی که باشندتا پایان زندگی از نطر عاطفی دچار عذاب وجدان خواهند بود، از نطر قانونی فروش نوزادان وکودکان ممنوع است ومجازات از 6ماه تا1سال زندان و20 ملیون جریمه در پی دارد

گاهی حتی نوزادن را قبل از تولد بفروش میرسانند ومبلغی بعنوان پیش پرداخت به مادر یا خانواده نوزاد پرداخت میشود .

فروش نوزادان وکودکان دوعلت عمده دارد خانواده هائی که معتاد هستند یا اینکه در فقر وفلاکت بسر میبرند بویژه اگرفرزندان بیشتری داشته باشند از اینرو آخرین شانس وامید آنان برای تامین هزینه های زندگی فلاکت بارشان فروش فرزندانشان است وناچار تن بفروش عزیزانشان میدهند، دراین تجارت غیر انسانی بازهم واسطه ها ودلالان نقش چشمیگیری دارند ونحود عملکردشان نیز مخفیانه میباشد.

خرید نوزادان وکودکان نیز علل گوناگون دارد ، خانواده هائی که فرزند ندارند وخواهان داشتن فرزند هستند ، این گروه ازخانواده ها سعی میکنند که نوزاد یا کودک را از خانواده هائی بپذیرند که اعتیاد نداشته باشند این کودکان خوش بخت ترین کودکان خریداری شده هستند زیرا درآینده در یک خانواده معمولی پرورش مییابند واز امکانات یک زندگی کودکانه بهره مند هستند، اما نوزادان وکودکانی که برای در آمد زائی وسو استفاده در کارهای خلاف خریداری میشوند آینده تیره وتاریکی در انتظار آنانست، کودکانی که برای گدائی خریداری میشوند را معمولا معتاد میکنند که همواره درحال رخوت وخواب باشتد تا ترحم عابران را بر انگیزند، کودکان دیگری را نیزبرای دست فروشی وشیشه پاک کنی اتومبیلها وواکس زدن خریداری میکنند امادردناکترین سرنوشت کودکان خریداری شده کودکانی هستند که که در باندهای سرقت، توزیع مواد مخدر وفحشا استثما ر میشوند این کودکان که ناخواسته بدنیا آمده اند ازهما ن بدو تولد از تمام امکانات آموزشی ، بهداشتی،بازیهای کودکانه وکانون گرم خانواده ومحبت پدر ومادر محروم هستند وبعضی ازآنان احتمالا زندان یامرگ زودرس ودرد ناکی را انتظار میکشند.

خانم سهیلا جلودار زاده عضو کمیسو.ن اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مجلس اظهار داشت" علت فروش نوزادان وکودکان فقر عمومی وعدم آگاهی است ودر هر کشوری که فقر وجود دارد خریدوفروش کودک هم وجوددارد درکشور ما که فقر عمومی شده خرید وفروش نوزاد هم افزایش یافته" اظهار نظر نماینده مجلس به فقر عمومی نشانگر فاجعه ایست که حتی نماینده مجلس بآن اعتراف میکند.

با افزایش فروش کوکان واسطه گری نیزباین عرصه پردرآمد فعال شده چنانکه تاکنون چندین باند فروش کودکان درشهرهای مشهد، اصفهان ، بهشهر، آمل وگرگان دستگیر شده اند .

باتوجه به بحران اقتصادی وتورم روز افزون وشیوع بیماری کرونا که وضعیت اقتصادی را بشدت بحرانی تر کرده بدیهیست فقر بیشتری برمردم تحمیل میشود که باعث افزایش فروش کلیه ونوزادان وکودکان خواهد شد

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد